Daň z příjmu právnických osob 2013

Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů

Výklad pojmu nezisková organizace:

Zákon o daních z příjmů vymezuje neziskové organizace jako poplatníka, který není založen za účelem podnikání.

Podle § 18 odst. 8 za poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání se považují zejména následující subjekty:

 1. zájmová sdružení právnických osob, pokud nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti
 2. občanská sdružení včetně všech pobočných organizací
 3. politické strany a politická hnutí
 4. církve a náboženské společnosti
 5. obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy
 6. dále pak vysoké školy, obce, organizační složky státu, příspěvkové organizace atd…

Za  poplatníky neziskové organizace se nepovažují obchodní společnosti a družstva, i když nebyly založeny za účelem podnikání.

Příjmy, které jsou předmětem daně

u právnických osob, kam spadají i všechny neziskové organizace, jsou předmětem daně z příjmu právnických osob, všechny příjmy (výnosy) z veškeré činnosti, nebo z nakládání s veškerým majetkem. U neziskových organizací jde zejména o příjmy:

 1. příjmy z členských příspěvků
 2. příjmy z reklam
 3. příjmy z nájmů, pronájmů (a to i kdyby byly hlavní činností neziskové organizace)

Příjmy z členských příspěvků – jsou u neziskových organizací zdanitelné příjmy, podle § 19 odst. 1 jsou ale od daně osvobozeny. Jsou to členské příspěvky plynoucí z nepovinného členství dle stanov.

Příjmy z reklam – jsou zdanitelné příjmy

Příjmy z nájemného  - jsou zdanitelné příjmy, výjimku tvoří pronájem státního majetku, kde jsou peníze odváděny do státního rozpočtu.

Příjmy, které nejsou předmětem daně - § 18 odst. 4, písm.a

1. jsou to příjmy u neziskových organizací z hlavní  činnosti, tedy z činnosti za jejichž účelem byli založeni, za podmínky, že náklady vynaložené na provádění těchto činností jsou vyšší.

Tato podmínka se posuzuje za CELÉ zdaňovací období u jednotlivých činností organizace.

Hlavní činnosti jsou specifikovány a  upraveny stanovami. Hlavních činností může být i několik. Z pohledu zákona o daních z příjmů nelze vyrovnávat náklady mezi jednotlivými činnostmi, musí se posuzovat odděleně.

Pokud u některé činnosti budou příjmy vyšší, než související výdaje, stanou se tyto příjmy předmětem daně.

Již při vzniku organizace je důležité si promyslet, jaké činnosti budou zařazeny jako hlavní a jaké jako vedlejší.

2. příjmy podle § 18 odst. 4

 • Příjmy z dotací a jiných forem státní podpory a podpory z rozpočtu obcí
 • Úroky z vkladů (od 2014 jsou předmětem daně)

Příjmy osvobozené od daně § 19

u neziskových organizací jde především o tyto příjmy:

 1. členské příspěvky – jejichž určení vychází ze stanov
 2. výnosy kostelních sbírek, příspěvky členů církví
 3. příjmy státní fondů a dalších fondů stanovené zvláštními předpisy

Odčitatelné položky od základu daně

Neziskové organizace si mohou snížit základ daně až o 30%, maximálně však do 1 mil. korun, pokud takto získané prostředky použijí ke krytí činností za jejichž účelem byly zřízeny.

Maximálně však do výše základu daně!

Přiznání k dani z příjmů

Zdaňovací období je jeden rok.

Neziskové organizace nejsou povinny podat daňové přiznání, pokud mají pouze příjmy, které jsou od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, kromě příjmů podle §36 odst. 6 písm. a).

Sazba daně – 19%

Termín odevzdání daňového přiznání : 31. 3. 2014

Termín odevzdání daňového přiznání pokud máte daňového poradce : 30. 6. 2014

Formulář pro daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob