Zjištování projektových záměrů pro výzvy OP Zaměstnanost

Řídící orgán OP Zaměstnanost při přípravě výzev zjišťuje, zda nějaké aktivity či témata v popisech připravovaných výzev chybí (např. oprávnění žadatelé, cílová skupina). Z tohoto důvodu je pro ŘO důležitá znalost projektů, které jsou v území připravovány konkrétními subjekty. Jedná se zejména o investiční prioritu 1.2 Rovnost žen a mužů, přičemž důraz je kladen na zjištění, zda jsou plánovány projekty na zajištění předškolní péče o děti (tj. zjištění poptávky pro podporu individuální péče či institucionální péče typu mikrojesle, či dětské skupiny), v oblasti podpory podnikání žen, popř. další projekty podporující rovné příležitosti žen a mužů a podpory začlenění znevýhodněných skupin (zejména žen) na trhu práce. Pokud tedy chystáte nějaký projekt, vyplňte, prosím, kartu projektového záměru v příloze a zašlete do 30.12. na info@annojmk.cz a na janeckova.barbora@kr-jihomoravsky.cz.

Štítky: 

Občanská sdružení, spolky – 31. 12. 2016 končí lhůta! Ale jen žádnou paniku...

Osoby zapsané ve spolkovém rejstříku (tedy občanská sdružení a jejich organizační jednotky, spolky a pobočné spolky a zájmová sdružení právnických osob) mají zákonnou povinnost doplnit do spolkového rejstříku všechny zákonem požadované údaje...

...a to do 31. 12. 2016! Konec této lhůty se tedy blíží. Co teď?

Osobnost NNO 2016

Asociace nestátních neziskových organizací České republiky ve čtvrtek 8. prosince 2016  v Praze na Staroměstské radnici vyhlásila vítěze pilotního ročníku ankety Osobnost NNO 2016.         Ze zaslaných nominací z jednotlivých krajů České republiky bylo vybráno 10 finalistů. Mezi nimi se umístil i kandidát za ANNO JMK pan ing. Luděk Leder, dlouholetý člen výkonného výboru ANNO JMK. Celý svůj život je i aktivním členem Klubu českých turistů a působil též jako zástupce NNO v komisích Rady Jihomoravského kraje.

Štítky: 

Stránky