Daň z nabytí nemovitostí

Úvod

Daň z nabytí nemovitých věcí, dřív známá jako daň z převodu nemovitosti, se odvádí z úplatných převodů nemovitostí. Např. koupím pozemek a zaplatím daň z nabytí nemovitostí.

***

Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani nabytí z nemovitostí, nově pojmenovává a řeší uvedenou daň.

Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena změna dne 5. srpna 2016 jako zákon č. 254/2016 Sb. s účinností od 1. listopadu 2016.

A) Odkazy:

Pouze znění zákona 254/2016 Sb. – naleznete např. ucetni-portal.cz

http://www.ucetni-portal.cz/sbirka-zakonu-c-254-2016-sb-zakon-kterym-se-meni-zakonne-opatreni-senatu-c-340-2013-sb-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-1035-x.html

zákon 340/2013 Sb. v aktualizovaném znění

Portál veřejné správy. Zde jsou do zákona 340/2013 S. zapracovány změny zákona 254/2016 Sb.

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=80744&nr=340~2F2013&rpp=15#local-content

B) Novely zákona, které vstoupily v platnost v posledním roce.

zákon 254/2016 Sb. s účinností od 1. listopadu 2016

C) Základní pojmy – slovníček

Směrná hodnota Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci. Dále viz § 15 zákona.Ministerstvo financí stanoví vyhláškou postup určení směrné hodnoty.

D) Poplatník daně

Poplatníkem daně je nabyvatel práva k nemovité věci.

E) Předmět daně

Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci:

a) pozemek, stavba nebo jednotka nacházející se v ČR

b) právo stavby, jímž je zatížený pozemek se nachází v ČR

c) spoluvlastnický podíl nemovité věci, uvedené pod písmeny a–b)

F) Základ daně

Základem daně je nabývací hodnota, která je snížena o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou je sjednaná cena. Hodnota nepeněžního plnění se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.

Nabývací hodnota se stanoví ke dni nastalé skutečností, jenž je předmětem daně.

Uznatelný náklad je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za posudek určující cenu, ale pouze pokud je tento posudek vyžadovanou přílohou daňového přiznání. Dále viz § 10 – 25 zákona.

G) Sazba daně z nabytí nemovitostí

Sazba je 4 %

Daň se vypočte: Součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně.

H) Osvobození od daně

Viz § 6–9 zákona

První úplatné nabytí rodinného domu nebo bytové jednotky a to pět let od jejího vzniku. Dále pozemku spjatého s rodinným domem. Stavba nesmí obsahovat nebytové prostory, mimo garáže. Podmínkou je začátek užívání do pěti let od kolaudace.

Daň se neplatí u družstevních bytů, pouze v případě, že jste nájemci.

I) Daňové přiznání

Daňové přiznání se podává nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad získané nemovitosti.

Výjimky viz zákon.

J) Jak se platí

Poplatník má povinnost vyčíslit zálohu, uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty (§15) *). Poplatník nevyčísluje daň ale je povinný uhradit zálohu ve výši 4% sjednané ceny nemovitosti. Záloha se zaokrouhlí na celé koruny nahoru a je splatná k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání.

V případě, že se výše zálohy neodchyluje od vyměřované daně, hledí se na zálohu jako na tvrzenou daň. Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně.

*) Viz základní pojmy – slovníček

K) NNO a daň z nabytí nemovitostí

Osvobození není, pokud nejde o případy vyjmenované v bodu J) a dále v § 6–9 zákona.

V tomto zákoně nejsou žádné výhody pro neziskový sektor. Všichni daň platí.

L) Jak zaplatit daň z nabytí nemovitostí?

Účet je v následujícím formátu: 7691-yyyyyyyyy/0710

kde 7691 je číslo daně z nabytí nemovitostí.

yyyyyyyyy je číslo matriky (číslo běžného účtu podle krajských finančních ředitelství)

0710 je kód České národní banky. U této banky mají účet všechny finanční úřady v ČR.

Název finančního úřadu

Sídlo finančního úřadu

Matrika

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Praha

77628031

Finanční úřad pro Středočeský kraj

Praha

77628111

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

České Budějovice

77627231

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň

77627311

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

Karlovy Vary

77629341

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Ústí nad Labem

77621411

Finanční úřad pro Liberecký kraj

Liberec

77628461

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Hradec Králové

77626511

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Pardubice

77622561

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Jihlava

67626681

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Brno

77628621

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

Olomouc

47623811

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Ostrava

77621761

Finanční úřad pro Zlínský kraj

Zlín

47620661

Sekretariát ANNOJMK, z.s.
Zdeňka Veselá
Kounicova 3, 602 00 Brno
e-mail: info@annojmk.cz
tel.: 541 215 533

 

IČO 67007317
Číslo účtu: 2600107759/2010

Sledujte nás: