Daň z nemovitých věcí

Zákon č. 338/1992 Sb.

A) Úvod

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. Dokument objasňuje předmět daně, kdo je poplatníkem daně, které nemovitosti jsou od daně osvobozeny. Přináší také postup výpočtu daně.

 Jedná se o majetkovou a přímou daň

B) Odkazy

(stav ke dni 30. 7. 2017)

Portál veřejné správy

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40062&nr=338~2F1992~20Sb.&rpp=15#local-content

C) Novely týkající se daně z nemovitých věcí, které vstoupily v platnost v posledním roce

žádné – poslední novelizace byla ke dni 1. 5. 2015

D) Základní pojmy – slovníček

Nemovitá věc se nedá přemístit. Nemovité věci se někdy nazývají, podle anglického názvu, realitami. Od 1. ledna 2014 obnovil nový občanský zákoník platnost obecné právní zásady superficies solo cedit (ve významu „stavba je součástí pozemku“) a jako nemovité věci již v § 498 chápe kromě pozemků jen podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. vinný sklep). Přesto však význam pojmu nemovité věci rozšířil, protože v právním smyslu jsou takovou věcí i věcná práva k hmotné nemovité věci, jako je tomu podle § 1242 občanského zákoníku u práva stavby, a další práva, která za nemovitou věc prohlásí zákon.

E) Daň z nemovitostí a spolky

Osvobození budov: viz §9

budovy nebo jednotky ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, jejich pobočných organizací

zařízením sociálních služeb,

fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,

spolkům zdravotně postižených občanů.

 

Osvobození u pozemků: (§4 odst. 1 písm. f)

Pozemkem tvořícím jeden funkční celek, se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou.

Rozumí se část pozemku, která je nezbytně nutná k provozu a plnění funkce této zdanitelné stavby nebo jednotky.

pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, jejich pobočných organizací.

zařízení sociálních služeb,

fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti

F) Kdy se platí:

Daň z nemovitých věcí je jediná daň, která se platí předem. Daňové přiznání za rok 2017 je třeba podat do konce ledna 2017.

G) Kdo platí daň z nemovitých věcí

Povinnost se týká každého, kdo v roce 2016 získal do vlastnictví nemovitost. Nezáleží, jestli jde o koupenou nebo darovanou nemovitost.

Daň zahrnuje daň z pozemků, které jsou evidované v katastru nemovitostí a daň ze staveb a také inženýrských sítí, které jsou vyjmenované v příloze zákona. Daň se také dotýká bytů a nebytových prostor. Každý, kdo je vlastníkem nemovitosti ke dni 1. 1. Musí podat daňové přiznání. Tato povinnost se týká také uživatelů v případě, že není vlastník známý.

V případě, že jste nemovitost koupili nebo dostali např. až 5. ledna, daňové přiznání podáváte až příští rok k 31. 1.

V případě, že jste koupili nebo dostali nemovitost dříve, nežli předchozí rok, a daňové přiznání tehdy podali, pak již další roky ke dni 31. 1. daňové přiznání nepodáváte. Přiznání však musíte podat, pokud se v uplynulých letech změnily nějaké skutečnosti ovlivňující vyměření daně z nemovitých věcí, od doby podání tehdejšího daňového přiznání. Lze také podat pouze dílčí přiznání, v kterém se uvedou jen nastalé změny.

V případě, že obec, kde máte nemovitost, změní koeficient, nemusíte podávat daňové přiznání. Finanční úřad sám zohlední tuto skutečnost při vyměření daně. Pošle vám složenku s novou výší daně. Finanční úřad na vás nezapomene.

Daň z nemovitostí se neplatí podle sídla poplatníka ale podle toho, kde se nemovitost nachází, ve kterém kraji, nebo v Praze. Pozor tedy. Jestliže vlastníte nemovitosti ve více krajích, musíte pro každý kraj zvlášť podávat daňové přiznání, za podmínek uvedených výše.

Každý, kdo má aktivní datovou schránku musí podat přiznání elektronicky. Ostatní osobně na příslušném finančním úřadě, nebo poštou v doporučeném dopise.

Je li vlastníků nemovitosti více a nelze u nich určit podíl na nemovité věci, mají daňovou povinnost společně a nerozdílně.

Ale zase pozor. Pokud jste vlastnili nemovitost např. od roku 2017, ale zápis do katastru nemovitostí proběhne až v roce 2018, pak přiznání musíte v roce 2018 podat nejdéle do tří měsíců od dne, kdy byl uskutečněn zápis do katastru nemovitostí.

H) Kdy se platí daň z nemovitých věcí

Pokud daň nepřesáhne 5 000 Kč, platí se vždy najednou. Ke dni 31. 5. K tomuto datu je možné zaplatit i částku vyšší. Pokud daň činí méně než 30,-Kč, daňové přiznání se podává, daň se nevyměří a neplatí.

Zemědělci a chovatelé ryb platí daň do 31. 8. Vyměřenou daň vám pošle finanční úřad. Splátky daně mají ke dnům 31. 8. a 30. 11.

Ostatní poplatníci hradí daň z nemovitostí v max. dvou splátkách. Ke dnům 31. 5. a 30. 11.

I) Předčíslí k účtu při platbě daně z nemovitostí

7755

 

Body A – I zpracoval Vladimír Michal

J) Jak se počítá daň z nemovitých věcí

Zde použijeme text z portálu Peníze.cz. Je to zde velmi přehledně a komplexně zpracováno. Těžko to někdo lépe napíše, aniž bych chtěl portálu dělat reklamu.

Odkaz:

https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/318222-dan-z-nemovitosti-vime-kolik-zaplatite-v-roce-2017

[webové stránky][viděno 30. 7. 2017]

1. Jak se počítá daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí tvoří dvě dílčí daně: daň z pozemku a daň ze staveb a jednotek.

Základ daně z pozemků je buď hodnotový (vyjádřený v korunách), nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (metrech čtverečních), v závislosti na druhu pozemku. Hodnotové vyjádření se užívá u chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, orné půdy a trvalých travních porostů. Základem daně je ve jmenovaných případech cena půdy – dospějete k ní tak, že vynásobíte výměru pozemku průměrnou cenou půdy (cenu zjistíte na obecním úřadě, finančním úřadě nebo ve vyhledavači Finanční správy).

2. Co byste se s tím počítali…

... finančák počítá za vás

Pokud už máte přiznáno z dřívějších let a nemusíte podávat nové přiznání třeba kvůli přístavbě, netřeba se s počítáním daně mořit. Finanční správa vám prostě pošle poštou složenku, případně vám napíše do datovky. Sazbu daně spočte za vás.

Pokud si daň budete počítat, můžeme doporučit elektronický formulář daňové správy. Automaticky za vás vyplní přepočítací koeficienty. A nepřekoukne se při tom.

U hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb tvoří základ daně cena pozemku nebo součin výměry pozemku v metrech čtverečních a částky 3,80 koruny. Ujiných typů pozemků je základem daně výměra v metrech čtverečních (podle stavu k prvnímu lednu daného zdaňovacího období).

Seznam pozemků osvobozených od daně najdete v § 4 zákona o dani z nemovitosti.

Základem daně ze stavby je výměra stavby v metrech čtverečních (podle stavu k prvnímu lednu zdaňovacího období). U jednotek, tedy bytu nebo samostatného nebytového prostoru, je základem daně výměra podlahové plochy v metrech čtverečních vynásobená koeficientem 1,20. Pokud je součástí jednotky pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu (k vašemu bytu například patří ještě předzahrádka) násobí se koeficientem 1,22 koruny.

Seznam staveb a jednotek osvobozených od daně najdete v § 9 zákona o dani z nemovitosti.

Ve výpočtu daně hraje kromě druhu a výměry nemovitosti roli také to, jestli ji využíváte pro podnikání, podrobněji se o tom zmíníme níž.

Základní sazba daně je jen výchozí údaj výpočtu. Násobí se koeficientem, který je obci přidělený podle počtu obyvatel. Obec sama navíc může stanovit ještě místní koeficient. Vzoreček výpočtu daně vypadá následovně: vynásobte sazbu daně výměrou nemovitosti, koeficientem platným pro obec, ve které se nachází, a místním koeficientem. A dojdete k částce daně.

3. Daň ze staveb a jednotek: Základní sazby

Základní sazba daně ze staveb a jednotek je podle § 11 zákona o dani z nemovitostí:

 • u obytného domu 2 Kč/m²; u ostatních budov tvořících příslušenství k obytnému domu (z výměry přesahující 16 metrů čtverečních) 2 Kč/m²
 • u budovy pro individuální a rodinnou rekreaci 6 Kč/m²; u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám, (s výjimkou garáže) 2 Kč/m²
 • u garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč/m²
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč/m²
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní zemědělské výrobě a k ostatním druhům podnikání 10 Kč/m²
 • u ostatních zdanitelných staveb 6 Kč/m²
 • u ostatních zdanitelných jednotek 2 Kč Kč/m²

U staveb se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy stavby. U zdanitelné stavby k podnikání se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží, v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby.

4. Daň z pozemků: Základní sazby

Základní sazba daně z pozemků je podle § 6 zákona o dani z nemovitostí:

 • u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %
 • u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč/m²
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč/m²
 • u stavebních pozemků 2 Kč/m²
 • u ostatních ploch 0,2 Kč/m²
 • u zastavěných ploch a nádvoří 0,2 Kč/m²

5. Jak s daní zacvičí koeficienty

Jak už bylo řečeno, základní sazba daně se násobí koeficientem závislým na velikosti obce:

 • 1,0 v obcích do 1000 obyvatel
 • 1,4 v obcích od 1001 do 6000 obyvatel
 • 1,6 v obcích od 6000 do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích od 10 000 do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích od 25 000 do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích od 50 001 obyvatele, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze

Základní koeficient může obec vyhláškou o jednu kategorii zvýšit nebo o jednu až tři kategorie snížit. V Praze se může koeficient zvýšit až na 5. Koeficient podle velikosti obce se ale používá jen u obytných domů, ostatních zdanitelných jednotek (na které se vztahuje sazba 2 Kč Kč/m²) a stavebních pozemků. V některých případech se sazba daně může násobit ještě dalšími koeficienty, podrobnosti o tom najdete v § 11 zákona o dani z nemovitých věcí.

Vedle základního koeficientu může každá obec stanovit pro všechny nemovitosti na svém území ještě jeden – místní – koeficient. Ten může dosahovat jednoho až pěti bodů.

Pro stavby sloužící k podnikání můžou obce navíc stanovit koeficient 1,5, kterým se násobí celková daňová povinnost.

Aktuální hodnoty koeficientů hledejte ve vyhledavači Finanční správy, na územním pracovišti finančního úřadu nebo na webu či vývěsce obce. Čísla za krajská a dřívější okresní města platná pro rok 2017 přinášíme v tabulce pod článkem – oproti roku 2016 se nijak nemění.

Kdo bude daňové přiznání vyplňovat v elektronickém formuláři daňové správy, ulehčí si práci: koeficienty ve správné výši se vyplní automaticky.

6. Kdy daň šplhá ještě výš

Jestli vlastníte obytný dům, který zahrnuje i nebytový prostor, který používáte k podnikání, daň se zvýší o součin výměry podlahové plochy nebytového prostoru v metrech čtverečních a částky 2 koruny. Výjimku mají nebytové prostory osvobozené od daně a nebytové prostory užívané v zemědělské prvovýrobě.

U jednotky, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání, se daň zvýší o součin:

 • podlahové plochy nebytového prostoru
 • a kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a sazbou daně příslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.

Výjimku mají opět nebytové prostory osvobozené od daně a prostory využívané k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství.

7. Aktuální hodnoty koeficientů

Hledejte ve vyhledavači Finanční správy, na územním pracovišti finančního úřadu nebo na webu či vývěsce obce.

Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/318222-dan-z-nemovitosti-vime-kolik-zaplatite-v-roce-2017