Daň z příjmů

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

část druhá – MZDY (daně a další povinnosti zaměstnavatele)

Přihlášky, termíny, odkazy pro:

daně, sociální a zdravotní pojištění, zákonné pojištění zaměstnavatele.

(Termíny viz také bod G)

Úvod

Mzdové účetnictví vede každá organizace, která je zaměstnavatelem. Tedy pokud zaměstnává jednu a více osob. Zaměstnání může být na hlavní pracovní poměr (HPP), Dohodu o pracovní činnosti (DPČ), Dohody o provedení práce (DPP).

Jedná se o tzv. závislou činnost. Z hlediska daní z příjmu se jedná o činnost, která není vykonávána zcela nezávisle, tzn. pod vlastním jménem, na vlastní účet a s vlastní odpovědností, ale podle pokynů toho, kdo odměnu za vykonanou práci vyplácí tedy zaměstnavatele.

Pro neziskový sektor neplatí žádné výjimky a úlevy v oblasti mezd, pojištění, bezpečnosti a ochrany zdraví.

Z hlediska mezd viz především paragrafy zákona o daních z příjmů:

§ 6 (příjmy ze závislé činnosti). Dále § 21g (minimální mzda), § 35 (slevy na dani – celý §, věnujte zvláště pozornost § 35ba), § 38 b, c, d (minimální výše daně, plátce daně, srážková daň), § 38h (placení záloh na daň FO ze závislé činnosti), § 38ha (solidární zvýšení daně u zálohy), § 38ch (roční zúčtování záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění), § 38i (opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh), § 38j (povinnosti plátců daně z příjmů FO ze závislé činnosti), § 38k (Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů FO ze závislé činnosti, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění)., § 38l (Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části ze základu daně, slevy na dani podle§ 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů FO ze závislé činnosti u plátce daně).

A) Odkazy (stav ke dni 29. 7. 2017):

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2017

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika

Dva odkazy na novinky, metodiky, návody jak se co dělá.

Zákon o dani z příjmů – odkaz na portál veřejné správy

Znění zákona o daních z příjmů

Viz také body B, C, D, v článku daň z příjmů PO (Oddíly členění zákona, Novely, Kde hledat)

B) Základní pojmy – slovníček

Pokud je u hesla uveden odkaz – zdroj platí u tohoto slovníčku vždy. [Viděno 3. 8. 2017]

Nominální mzda

Skutečná mzda. Vyplacená odměna za práci.

Kupní sílu nominální mzdy snižuje inflace.

Reálná mzda

Nominální mzda snížená o míru inflace.

Vyjadřuje kupní sílu mzdy, tj. množství zboží, které lze nakoupit za nominální mzdu

Plat

Dostávají jí zaměstnanci státu, obcí nebo příspěvkových organizací

Mzda

Náleží zaměstnancům soukromých zaměstnavatel (např. a.s., s.r.o. ale i neziskové organizace a další)

Záloha na daň

Zaměstnavatel sráží zaměstnanci z platu každý měsíc zálohu na daň. V první čtvrtletí následujícího roku se může daň, na základě požadavku zaměstnance vůči zaměstnavateli, zúčtovat. Pokud by však zaměstnanec vedle zaměstnání ještě podnikal, musí si sám podat daňové přiznání.

Funkční požitek

Funkční platy u představitelů státní moci, soudců, a náhrad spojených s výkonem funkce. Netýká se prezidenta republiky. Dále sem patří odměny za výkon funkce (např. v orgánech obcí, samosprávných celků, spolků, odborových organizacích apod.).

Zdroj tohoto hesla:http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2013/prijmy-ze-zavisle-cinnosti-2306

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění slouží k úhradě základní zdravotní péče. Povinně ho platí všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), které trvale žijí v Česku. Za zaměstnance platí část zdravotního pojištění zaměstnavatel, část hradí zaměstnanec ze své mzdy. Platby na zdravotní pojištění odcházejí do zdravotních pojišťoven, nikoliv státu. Zdroj tohoto hesla: https://www.penize.cz/zdravotni-pojisteni

Nemocenské pojištění

Zaměstnanci platí povinné, jako součást odvodů sociálního pojištění. OSVČ platí dobrovolně.

Cílem pojištění jsou dávky nemocenského pojištění.

Z hlediska nemocenského pojištění se nerozlišuje, zda zaměstnanec je občanem České republiky nebo jiného státu. Nemocenského pojištění mohou být účastny jen osoby, které pracují v České republice pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky.

Zaměstnanci, kteří jsou činní pro zaměstnavatele, kteří nemají na území ČR sídlo, jsou v ČR pojištěni, pokud má zaměstnavatel sídlo na území státu EU nebo na území státu, s nímž ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

Zdroj tohoto hesla: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/

Důchodové pojištění

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení ve smyslu zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.

Základním předpisem upravujícím nároky na důchody, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který nabyl účinnosti 1. ledna 1996.

Zdroj tohoto hesla: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/

Zaměstnanec

Zaměstnanec je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu, kterým se zavazuje vykonávat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele.

Zaměstnavatel

Je právnická osoba nebo fyzická osoba, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance.

Odvody z mezd

Odvádí zaměstnavatel z mezd zaměstnanců. Záloha na daň, dále sociální a zdravotní pojištění. U sociálního a zdravotního pojištění platí část odvodu ze svého zaměstnavatel a část sráží zaměstnancům z mezd. U Hlavního pracovního poměru v roce 2017 činí odvody pojistného:

Sociální pojištění: zaměstnanec 6,5 % a zaměstnavatel 25 %. Celkem 31,5 %. Obvykle. Pokud zaměstnavatel zaměstnancům nepřiplácí na důchod, pak by měl odvod nižší.

Zdravotní pojištění zaměstnanec 4,5 a zaměstnavatel 9 %. Celkem 13,5 %.

Pracovní smlouva

Zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Právně je upravena v zákoníku práce. § 33-39 zákon č. 262/2006 Sb..

Dále Nový občanský zákoník (NOZ) č. 89/2012 Sb., § 2401.

Pracovní smlouva musí být vždy písemně a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech: pro zaměstnavatele, zaměstnance.

 

Povinné náležitosti pracovní smlouvy (§ 34 zákoníku práce):

1) druh práce

2) místo nebo místa výkonu práce

3) den nástupu do práce

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

C) Kdy a kde se registrovat, pokud začnete mít zaměstnance

Pracovní smlouva musí být uzavřena nejpozději v den nástupu do zaměstnání.

Při přijetí prvního zaměstnance se musíte zaregistrovat na několika úřadech.

a) Na místně příslušném finančním úřadě, podle sídla firmy, se zaregistrujete k dani z příjmu ze závislé činnosti. To v případě, že zaměstnanec bude na hlavní pracovní poměr, nebo na dohodu o provedení práce s výší měsíčního příjmu vyššího než 10 000 Kč. Vyhledání místně příslušného finančního úřadu: www.financnisprava.cz financnisprava.cz ➔ financnisprava ➔ organy financni spravy ➔ uzemni pracoviste ➔ vyhledavani

b) Pokud má zaměstnavatel zaměstnance na dohodu o provedení práce (DPP) a jeho měsíční odměna nepřevyšuje 10 000 Kč, zaměstnavatel se zaregistruje k dani fyzických osob, vybíranou srážkou.

Odvádí srážkovou daň, která činí 15% z hrubé mzdy. Vyplácí pak zaměstnanci čistou mzdu. U DPP do 10 000 měsíčně se neplatí zdravotní a sociální pojištění.

c) Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) do 2 500 měsíčně = srážková daň. Jako u DPP. Nad 2 500 měsíčně, vše jako v hlavním pracovním poměru (daně, pojistky).

POZOR: U DPČ a DPP platí maximální limity pro odpracované hodiny a další povinnosti. To však není předmětem tohoto článku.

d)Povinnost přihlášení na FÚ je nejpozději do 15 dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy.

Tiskopisy finanční správy, včetně registrací. https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

e) Zaměstnavatel má povinnost přihlásit zaměstnance také u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) do rejstříku zaměstnavatelů. Přihláška musí být podána nejpozději do 8 dne od nástupu zaměstnance do zaměstnání. Stejný termín, osm dnů, platí také pro nahlášení změn. Pojišťovna přiděli organizaci variabilní symbol, který bude zaměstnavatel používat při platbách a kontaktech s ČSSZ. Ze mzdy vypočítá pojistné za zaměstnance i zaměstnavatele. Odkaz: http://www.cssz.cz/cz

Povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ naleznete: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/novy-zakon-o-nemocenskem-pojisteni/prehled-povinnosti-zamestnavatele.htm [vid. 1. 8. 2017]

e) Zaměstnavatel se dále musí přihlásit ke zdravotní pojišťovně (seznam viz níže), kterou má jeho zaměstnanec. Termín pro přihlášení i odhlášení je 8 dnů. Vyplní přihlášku za zaměstnavatele a další za zaměstnance. Jestliže má zaměstnavatel například tři zaměstnance a každý má jinou zdravotní pojišťovnu. Přihlašuje se zaměstnavatel ke každé z těchto tří pojišťoven a odvody pojistného realizuje samostatně na jednotlivé účty zdravotních pojišťoven.

K přihlášce může požadovat zdravotní pojišťovna kopii z živnostenského rejstříku. Týká se to i neziskových organizací, které mají pro vedlejší činnost živnost. Některé pojišťovny toto nevyžadují a naleznou si potřebné údaje na webu.

f) Zaměstnavatel má povinnost přihlásit se k zákonnému pojištění zaměstnavatele, které slouží pro případ odškodnění při úrazech nebo nemocech z povolání. Toto pojištění provádí pouze pojišťovna Kooperativa. Její sídlo pro Č je v Modřicích u Brna. Odkaz viz text: Zákonné pojištění zaměstnavatele.

Dále to, na co se zapomíná:

g) Zaměstnavatel musí zaměstnance proškolit o bezpečnosti práce. (BOZP) a o požárních předpisech (PO). I když má jen jednoho zaměstnance. Viz § 102 zákoníku práce, § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 432/2003 Sb. Školení upravuje § 37 odst. 5 zákoníku práce, podle kterého musí být zaměstnanec při nástupu do práce seznámen s pracovním řádem, právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí při své práci dodržovat vnitřní předpisy zaměstnavatele. U HP lékařské prohlídky apod. Předpisů je mnoho a některé formy si ze školení o BOZP udělaly slušný business.

D) Seznam zdravotních pojišťoven v ČR

Po kliknutí na název zdravotní pojišťovny se vám otevře webová stránka dané pojišťovny.

Pojišťovna

Kód pojišťovny

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

205

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

207

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

213

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

201

Všeobecná zdravotní pojišťovna

111

Zaměstnanecká pojišťovna škoda

209

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

211

E) Do kdy a kam se odvádí daně a zálohy na daň. Co je prohlášení poplatníka daně? Zdravotní a sociální pojištění.

Daň nebo zálohy se odvádí na účet, který při registraci poskytne finanční úřad. Údaje získáte také na webu finanční správy. Naleznete je také v našem článku Daň z příjmů PO, jak se platí daň. Je to až u konce článku. Viz také článek Daňový kalendář.

Srážková daň se odvádí do konce následujícího měsíce, který následuje po měsíci, kdy měla být daň sražena. Jedná se o konečnou daň. ALE zaměstnavatel vydává potvrzení o příjmu a odvedené srážkové dani.

V některých případech zaměstnavatel provede na žádost zaměstnance, v prvním čtvrtletí následujícího roku roční zúčtování daně. O tom si povíme v dalších kapitolách. Zaměstnanec si může podat sám daňové přiznání. V některých případech se mu může část nebo i celá srážková daň vrátit.

Záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost a funkčních požitků se odvede do 20. dne v měsíci, který následuje po měsíci, za který byla povinnost srazit zálohu. O zálohu se jedná pouze v případě, že pracovník podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně. To je ten známý růžový formulář.

Prohlášení lze v daném období (měsíc, čtvrtletí, rok) podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Po podpisu má poplatník nárok na daňové slevy (na poplatníka, děti, invalidní důchody, studenta, dárcovství krve a další). Také lze provést zaměstnavatelem roční zúčtování daně. Nebo si zaměstnanec může podat sám daňové přiznání.

Odvody sociálního pojištění (Sociální pojištění má tři složky: důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti).

Odvod se provede tak, aby nejpozději 20. kalendářního den měla ČSSZ peníze na svém účtu. Na rozdíl od daní, kde pokud termín připadne na den pracovního klidu, se termín posune na následující nejbližší pracovní den, u sociálního pojištění je termínem platby vždy kalendářní den.

Odvody zdravotního pojistného mají stejné termíny jako pojistné pro ČSSZ.

POZOR: Pokud vyplácíte odcházejícímu zaměstnanci odvody, odvádíte z nich od 1. 1. 2015 také zdravotní a sociální pojištění.

F) Zákonné pojištění zaměstnavatele

Toto pojištění je ze zákona povinné podle vyhlášky ministerstva financí 125/1993 Sb. v akt. znění.

V případě, že zaměstnavatel má zaměstnance pouze na DPP (nepřekročí u žádné DPP VZ 10 000 Kč), hradí minimální čtvrtletní pojistné ve výši 100 Kč (neomezený počet DPP). Viz dole termíny plateb.

Má-li zaměstnavatel zaměstnance na HPP, DPČ, DPP, kde odměna přesahuje 10 000 měsíčně, platí zálohy čtvrtletně a to vždy předem, vypočítané podle zákona za předchozí čtvrtletí.

Termíny plateb jsou:

31. ledna, 30. dubna, 31. července, 31. října

 

Pojistné a jeho výpočet, podle druhu činnosti zaměstnavatele, za zaměstnance v závislé činnosti popisuje tabulka v uvedené vyhlášce. Zjistit sazbu pojistného není moc jednoduché a je lépe ji při přihlašování konzultovat s pojišťovnou.

Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které zaměstnavatel v tomto období zaměstnával. Vyměřovací základ se stanovuje shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle § 5 zákona č. 589/1992 Sb. Ustanovení § 15a tohoto zákona, stanovující omezení v podobě maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele nevztahuje.

Zaměstnavatel má zaměstnance pojistit ihned při nástupu. Lépe ještě předem, pokud má se zaměstnancem již sepsanou pracovní smlouvu. Na přihlášení pojišťovna automaticky neodpovídá.

Nepojistit zaměstnance se nevyplácí. Mimo pokut a penále za nepojištění, by v případě úrazu nebo nemoci z povolání musel hradit zaměstnavatel zaměstnanci škodu ze svých prostředků. Odškodné může být vysoké a i třeba až na doživotí zaměstnance. Odpovědný pracovník by mohl být trestně stíhaný za porušení povinností při správě cizího majetku (§ 220 Trestního zákoníku).

Při přihlášení můžete použít elektronický formulář.

Ukončení nebo přerušení zaměstnávání provádí zaměstnavatel formou písemného oznámení na naši korespondenční adresu (P. O. BOX 50, 664 42, Modřice) nebo na email inkaso125@koop.cz.

 

ODKAZ web Kooperativa-zákonné pojištění [vid. 1. 8. 2017]

https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele

G) Mzdy (pro právnické osoby). Terminy daní vztažených ke mzdám.

20. den v měsíci měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za předchozí měsíc

Poslední den v měsíci odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za předchozí měsíc

15. 2. podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období daného roku a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období uplynulého roku. Podepisují zaměstnanci. Zaměstnavatel tiskopis archivuje.

15. 2. Zaměstnancem podání žádosti o provedení ročního zúčtování plátci daně, tedy zaměstnavateli.

1. 3. podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za uplynulé zdaňovací období

20. 3. elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období za minulý rok

1. 4. podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za uplynulé zdaňovací období

POZOR: každý rok se mohou terminy nepatrně měnit s ohledem na to, když termín připadne na den pracovního klidu. Zde uvedené termíny platí pro rok 2017.

H) Neziskové organizace a mzdy

Pro neziskový sektor neplatí v oblasti mezd, pojištění a BOZP žádné výjimky a úlevy.

I) V čem se často chybuje.

NNO má zaměstnance na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně a odvádí srážkovou daň. Daň se odvádí za fyzickou osobu, která v NNO pracuje na DPP. Jde tedy o daň z příjmů fyzických osob vybíranou podle zvláštní sazby.

Organizace se na finančním úřadu přihlašuje ke srážkové dani fyzických osob.

Úvaha, že jsme právnická osoba a tedy odvádíme daň z příjmů právnických osob, vybíranou podle zvláštní sazby, je úvaha mylná a špatná.