Daň z příjmů zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Úvod

V zákoně o daních z příjmů se dozvíte:

  • Jaké druhy příjmů podléhají dani z příjmů

  • Které příjmy jsou osvobozeny.

Daň z příjmů patří spolu s DPH a spotřebními daněmi mezi nejdůležitější a nejvýnosnější daně.

Daň z příjmů je daní, která je uvalována na finanční příjem fyzických osob, obchodních společností nebo jiných právnických osob (například spolky, ústavy, o.p.s.).

Daň z příjmů právnických osob zdaňuje čistý zisk (rozdíl mezi příjmy a náklady a případně dalšími odpisy). U NNO viz výjimky v odstavci F) Předmět daně a G) daňové příjmy osvobozené.

A. Odkazy (stav ke dni 29. 7. 2017):

Na následujících dvou odkazech naleznete novinky z legislativy, vysvětlující články, metodiku pro zpracování mezd, metodiku pro zpracování agend, odpovědi na to, co vás zajímá. Návody jak se co dělá.

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2017

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika

Zákon o dani z příjmů – odkaz na portál veřejné správy Je zde celý zákon o všech příjmech. Ne jen mzdy. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=z~C3~A1kon~20o~20dan~C3~ADch~20z~20p~C5~99~C3~ADjm~C5~AF&nr=586~2F1992&rpp=15#seznam

Daň z příjmů je přímá daň.

B) Členění zákona o dani z příjmů

Daněmi z příjmů fyzických osob (dále jen FO) se zabývá část I zákona, § 2–16b

Daněmi z příjmů právnických osob (dále jen PO) se zabývá část II zákona, § 17–21a

Společná ustanovení pro daně FO a PO jsou v části III, § 21b–38fa

Část IV zákona v § 38g–38w popisuje zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů

C) Novely týkající se daní z příjmů, které vstoupily v platnost v posledním roce:

zákon č. 113/2016 Sb. (účinnost od 1. listopadu 2016)

zákon č. 321/2016 Sb. (účinnost od 1. listopadu 2016)

zákon č. 188/2016 Sb. (účinnost od 1. ledna 2017)

zákon č. 454/2016 Sb. (účinnost od 1. ledna 2017)

zákon č. 873/2017 Sb. (účinnost od 1. dubna 2017)

zákon č. 170/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) – některá ustanovení platí až os 1. 1. 2018

Daňový balíček zákona č. 170/2017 Sb,. se dotýká také zákona o DPH ve kterém provádí celkem 134 změn.

D) Kde hledat zákony:

Weby, které mají obvykle včasnou aktualizaci: Finanční správa – oddíl novinky (téměř okamžitě). Zákony: Business center(zákon v aktuálním znění se zapracováním novel do zákona, brzy po novelizaci), Zákony pro lidi.cz (znění novel), Peníze.cz (články o změnách), Portál veřejné správy týden až dva počkejte na aktualizaci, pak zde máte úplné znění: http://portal.gov.cz/app/zakony

Doporučuji v nejasných případech, kdy nemůžete novelu na webu objevit, nejste si jisti apod., vždy konzultaci s právníkem (nejlépe advokátem), daňovým poradcem, můžete se také obrátit na naši poradnu.

Daňový balíček platný od 1. 7. 2017 obsahuje složitě platnosti některých změn. Od 1. 1. 2018 ale i od 1. 7. 2017 a několik případů i od 1. 1. 2017. Bedlivě proto sledujte, co od kdy platí.

 

Zde uvádíme stav ke dni 1. 7. 2017 o daních z příjmů právnických osob se zapracovanými novelami do uvedeného data.

E) Základní pojmy – slovníček

FO – fyzická osoba

DPFO – daň z příjmu fyzických osob

 

Dále se bude zabývat pouze PO se zaměřením na spolky a ústavy, o.p.s.:

PO

právnická osoba

DPPO

daň z příjmu právnických osob

ZDP

zákon o dani z příjmů 586/1992/Sb. v aktuálním znění

Daňový rezident PO

Daňový rezident právnické osoby je popsán v § 17 odstavce 3. Za daňového rezidenta se považuje poplatník, který má reálné sídlo nebo místo vedení na území ČR. Určujícím faktorem pro určení rezidentství je, ze kterého místa je  převážně poplatník řízen. Daňový rezident = plátce daně z příjmů. Daní i příjmy plynoucí ze zahraničí.

Zdaňovací období

kalendářní rok

Poplatník

Daňový subjekt, který je ze zákona povinen hradit daň svým jménem, ze svého předmětu plnění tj. právnické osoby, které jsou povinny platit daň

Plátce:

daňový subjekt, který je ze zákona povinen uhradit daň vybranou nebo sraženou od jiných subjektů (poplatníků) – například daň ze mzdy zaměstnanců

Variabilní symbol

Je identifikátor plateb v tuzemském platebním styku. Jeho maximální délka je 10 znaků a skládá se jen z číslic. V platebním styku obvykle číslo faktury. Při komunikaci s úřady obvykle FO uvádí rodné číslo a PO své IČ.

Variabilní symbol je důležitým prvkem při párování dokladů.

Konstantní symbol

Je identifikátor charakteru a způsobu platby. Povinný je pouze pro příkazy k zúčtování, ale jen těch, které jsou příjmem nebo výdajem státního rozpočtu a těch, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis (vyhláška č. 514/2002 Sb.),

Specifický symbol

je dodatečný symbol bankovních plateb, který je definován jako nejvýše desetimístné číslo, přičemž i algebraicky nevýznamné nuly před začátkem

Specifický symbol není u plateb povinný. Jedná se o rozšiřující identifikátor. Pro označení čísla jsou pro vyhodnocení symbolu platné.

Převodní příkaz

Převodní příkazy slouží k vytvoření příkazů k provedení bankovních plateb.

Správce daně:

Příslušný finanční orgán, který daň vybírá a je povinen ji spravovat (finanční a celní úřady)

finanční úřad

SFÚ

specializovaný finanční úřad

(především pro banky, pojišťovny, zajišťovny), dozor nad loteriemi a vymáhá peněžitá plnění uložená finančními úřady

XML

(eXtensible Markup Language – rozšiřitelný značkovací jazyk) je nový formát dokumentů který nám předepisuje, jak zapsat data společně s jejich významem. Tzv. značkovací jazyk.

Základ daně

Součet dílčích základů daně, podle jednotlivých druhů příjmů, ze kterého se vypočítá, po snížení o nezdanitelné části základu daně a od daně osvobozené příjmy, daň z příjmů.

Sazba daně PO

19 %

Daň

Daň je neúčelová, neekvivalentní, jednostranná a zákonem určená platba bez nároku plátce na protiplnění ze strany státu. Placení daně je v pravidelných intervalech či podle skutečnosti, která nastala.

Osvobození od daně

Zproštění povinnosti placení daně jen v případech, které stanovuje zákon.

Splatnost daně

termín do kdy se má daň zaplatit

Řádné daňové přiznání

daňové přiznání podané finančnímu úřadu

Opravné daňové přiznání

Opravené daňové přiznání podané po řádném daňovém přiznání, před lhůtou k odevzdání řádného daňového přiznání

Dodatečné daňové přiznání

Opravené daňové přiznání podané po lhůtě k odevzdání řádného daňového přiznání – Pokud jste si daň omylem zmenšili, musíte opravné přiznání podat nejpozději do jednoho měsíce po termínu k podání řádného přiznání. Pokud jste na dani zaplatili více, opravné daňové přiznání podávat nemusíte. Žádáte jen o vrácení přeplatku na dani.

VPP

veřejně prospěšný poplatník

Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním (§ 17aZDP).

Úzký základ daně

spolky, nadace, nadační fondy, církevní organizace a další, nevyjmenované v širokém základu daně, pokud nejsou poskytovatelem zdravotních služeb.

Široký základ daně

obecně prospěšné společnosti, ústavy, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, poskytovatelé zdravotních služeb

Registrace k DPPO

K dani z příjmů se právnická osoba musí registrovat hned po svém vzniku. Mimo veřejně prospěšných poplatníků, kterými jsou například spolky. Ale jen za podmínky, že spolek přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené od daně, nebo je z nich daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Pokud spolek nemá příjmy a výdaje, příjmy tvoří pouze granty a dotace, členské příspěvky. Za těchto podmínek pak spolku ani nevzniká povinnost podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob (a povinnost toto oznamovat). Viz § 38mb písm. a) a § 38mc zákona o daních z příjmů.

Pokud má spolek příjmy, které jsou předmětem daně, musí podat daňové přiznání a být registrován na FÚ.

Jestliže spolek vlastní živnostenská oprávnění na reklamu nebo pronájmy, musí podávat vždy daňové přiznání (i když mu nevznikne daňová povinnost) a musí být pochopitelně registrován u místně příslušného správce daně.

Ústav i o.p.s. musí být registrován na FÚ- Jedná se organizaci se širokým základem daně. Zde jsou všechny příjmy předmětem daně, s výjimkou investičních dotací.

NOZ

Nový občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014.

NNO

nestátní nezisková organizace (spolky, ústavy, o.p.s., nadace, účelová zařízení církví…) Znaky NNO: Soukromý charakter a nezávislost na státu, organizovanost, nerozdělování zisku mezi členy, dobrovolnost, samosprávnost.

Obecně prospěšná společnost Činnost obecně prospěšných společností byla upravena zákonem o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., který byl k 1. lednu 2014 zrušen NOZ. Pokud ale u obecně prospěšné společnosti nedojde k transformaci na ústav, nadaci nebo nadační fond, řídí se tímto zákonem nadále. Poskytuje obecně prospěšné služby, podle zakládací listiny. V názvu musí mít zkratku o.p.s a je zapsaná u krajského soudu v rejstříku obecně prospěšných společností.

Ústav

Právnická osoba provozující hospodářsky prospěšnou činnost. V názvu musí mít zapsaný ústav nebo zkratku z. ú. Zapisuje se do rejstříku ústavu u krajského soudu.

Zisk z těchto činností může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Spolek

Forma PO, určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi osobami, z nichž minimálně jedna musí být starší 18 let. Účelem spolku mohou být buď vzájemně prospěšné cíle, společné aktivity zaměřené pouze na členy spolku, nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti, případně cíle smíšené. Spolek může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností. Případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku. V názvu musí mít zapsaný spolek nebo zkratku z. s. Zapisuje se do spolkového rejstříku u krajských soudů.

Fundace

majetek věnovaný ke konkrétnímu účelu (Zpravidla nadace a nadační fondy).

p.a.

Per annum – roční způsob úročení – V procentech vyjádřená úroková sazba p.a. znamená výši úroku v procentech z nominální částky ročně.

Pod tímto označením se skrývá skutečnost, že při výpočtu úroků je používána fikce, že rok má 360 dnů a měsíc 30 dnů. Z toho vyplývá, že v měsících, které mají 31 dnů, se zůstatek jednoho dne neúročí (obvykle se jedná o 31. den v měsíci). V únoru se zůstatek 28. dne měsíce úročí dvakrát navíc (to znamená, že se fiktivně vytvoří 29. únor a 30. únor). Pokud má únor 29 dnů, úročí se zůstatek z tohoto dne jedenkrát navíc (fiktivně se tedy vytvoří 30. únor).

úroková sazba

je číselné označení konkrétní sazby, v případě sazby 2 % se jedná o hodnotu 2. Převod na procenta zajišťuje konstanta 100 ve jmenovateli (tj. „pod lomítkem zlomku“)

 

Předmět daně a výpočet – viz také článek C) Předmět daně v neziskovém sektoru

F) Předmět daně:

Viz ZDP §17a, 18a, 19a, 19b, §20

 

Poplatníky dělíme na:

  • s úzkým základem daně – spolky, nadace, nadační fondy, církevní organizace, fundace a další nevyjmenované níže pokud nejsou poskytovatelem zdravotních služeb

  • se širokým základem daně – obecně prospěšné společnosti, ústavy…

poplatníků se širokým základem daně jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkou investičních dotací (o.p.s. a ústavy).

 

U poplatníků s úzkým základem daně (spolky) nejsou předmětem daně zejména:

U poplatníků s úzkým základem daně (spolky) nejsou předmětem daně zejména:

1. příjmy z nepodnikatelských činností, kde vynaložené výdaje na tyto činnosti příjmy převyšují. Tedy předmětem daně nejsou příjmy ze ztrátové nepodnikatelské činnosti.

2. příjmy z dotací, příspěvků či jiných plnění z veřejných rozpočtů

Pokud nezisková organizace není veřejně prospěšným poplatníkem, je její daňový režim shodný s obchodními korp oracemi.

G) Daňové příjmy osvobozené od daně z příjmů:

Dary, viz samostatný článek

a) příjmy osvobozené

členské příspěvky podle stanov, statutu apod. / neplatí pro ústavy, nemají členy/

příjmy z dědictví či odkazu

bezúplatné příjmy do veřejné sbírky nebo z veřejné sbírky

příjmy v podobě majetkového prospěchu do 100.000 Kč u při bezúročné zápůjčce, výpůjčce nebo výprose

b) U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem

a) z reklamy,

b) z členského příspěvku (viz výše osvobození od daně)

c) v podobě úroku,

d) z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku

c) ZDP § 18a Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků

(3) U veřejně prospěšného poplatníka se splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny než související výdaje (náklady) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související výdaje (náklady) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně příjmy z těch jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje. (4) Veřejně prospěšný poplatník je povinen vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vedení výdajů (nákladů).

H) Základ daně

a) Pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob v České republice platí ustanovení § 23 až 33 a ustanovení odstavců 2 až 6 § 20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

b) Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období; rozdíl se upraví podle tohoto zákona.

c) Výpočet základu daně

Pro zjištění základu daně se vychází z:

a) výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů, u poplatníků, kteří vedou účetnictví.

b) rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří vedou jednoduché účetnictví

d) Snížení základu daně. Veřejně prospěšný poplatník může využít snížení základu daně dle §20 odst. 7 ZDP základ daně lze snížit o 30 % maximálně o 1.000.000 Kč, pokud snížení činí méně než 300.000 Kč, lze základ daně snížit až o 300.000 Kč do výše základu daně. (Neplatí pro obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb a profesní komory).

Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce mohou základ daně snížit o 30 %, maximálně však o 3.000.000 Kč, pokud snížení činí méně než 1.000.000 Kč, lze základ daně snížit až o 1.000.000 Kč do výše základu daně. 

e) Podmínkou pro využití snížení základu daně je následné využití daňové úspory ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději do konce následujícího zdaňovacího období (Platí pro spolky od roku 2017. Do roku 2016 bylo možno daňovou úsporu u spolků využít ve třech následujících letech. Ostatní měli, jako nyní na využití daňové úspory pouze jeden následující rok).

Úsporu na dani je nutné u spolku využít na krytí nákladů ve ztrátové nepodnikatelské činnosti

Obecně prospěšné společnosti a ústavy, musí úsporu na dani použít ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností

I) Daňové a nedaňové náklady

V případě, že příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené, náklady vynaložené na tyto příjmy jsou daňově neuznatelné. 

Například spolek obdrží dotaci 20 000 Kč. Výdaje ve výši 20 000 Kč, vynaložené na tuto dotaci, jsou výdaji daňově neuznatelnými.

Současně v souladu s §25 odst. 1 i) ZDP platí, že daňově neuznatelné jsou i všechny výdaje (náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z darování a bezúplatných služeb od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně.

V případě, že organizace využívá osvobození přijatých darů dle §19b ZDP, musí sledovat použití těchto darů a náklady hrazené z těchto darů pak musí považovat za daňově neuznatelné, a to bez ohledu na dobu, kdy budou dary využity (termínový limit pro využití darů není stanoven).

V případě, že určitý příjem je předmětem daně a není osvobozený, pak daňovou uznatelnost nákladů vynaložených na získání těchto příjmů je nutné posoudit z pohledu běžných daňových zásad vymezených v §24 a §25 ZDP.

J) Kdo, jak a kdy podává daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

*) viz. základní pojmy – slovníček

KDO: Daňový rezident PO*) podává přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období, což je v našem případě kalendářní rok.

Organizace, která má zřízenou datovou schránku musí ze zákona podat daňové přiznání v předepsaném formátu xml *), prostřednictvím své daňové schránky. Jinak obdrží pokutu. Doporučujeme k vyplnění tiskopis na stránkách daňové správy. Zde se vše převede automaticky do požadovaného formátu. Dále viz body F, G, H, I

JAK: Ti, kteří nemají datovou schránku, mohou podat přiznání elektronicky, pokud mají zaručený elektronický podpis.

Ti, kteří nemají datovou schránku a ani zaručený elektronický podpis, mohou podat přiznání v listinné podobě (poštou doporučeně nebo na podatelnu finančního úřadu). Dále elektronicky prostřednictvím portálu daňové správy.

Odeslání z portálu bez podpisu nebo datové schránky je nutné finančnímu úřadu potvrdit. Tento úkon popisuje v ustanovení § 71 odst. 1, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v účinném znění a to nejpozději do pěti kalendářních dnů od odeslání podání. Bez potvrzení tento úkon nebude mít účinky podání. K potvrzení je možné využít např. tzv. E-tiskopis podání.

Viz odkaz na tiskopis k vyplnění: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

KDY: DPPO*) za rok 2017 (pokud nemáte daňového poradce) se musí podat nejpozději v úterý 3. dubna 2018. Je to první pracovní den po velikonočních svátcích.

V případě, že máte daňového poradce, platí pro vás termín odevzdání PDPO *) na pondělí 2. července 2018.

Daňový řád toleruje čtyřdenní zpoždění. Za pozdní podání daňového přiznání je automatická pokuta ve výši 500 Kč.

Dále viz základní pojmy – slovníček řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání

K) Jak zaplatit daně

Spolky, ústavy a o. p. s. často na daň z příjmů právnických osob nedosáhnou. Pro ty, kteří daň musí zaplatit, je určena následující informace. Viz osvobození vyjmenovaných NNO od daně.

a) Nejjednodušší je bankovní převod, peníze jsou na účtu finančního úřadu následující pracovní den po odeslání platby.

b) Na poště můžete použít poštovní poukázku typu „A“, platba putuje přesně dva pracovní dny.

c) Daně můžete hradit i v hotovosti, a to na pokladnách České národní banky na účty finančních úřadů. Hotově můžete platit v pokladnách finančních úřadů. Pokladny jsou obvykle otevřeny pouze v pondělí a ve středu.

d)Daň musíte zaplatit tak, aby poslední den splatnosti byla již na účtu finančního úřadu u České národní banky. Za pozdní platbu musíte uhradit úrok z prodlení. Ten je ve výši repo sazby ČNB s přirážkou 14 %. Jedná se o roční úrokovou sazbu. (p.a.)

e) Na jaké účty zaplatíme daň?

xxx – yyyyyyyy/0710

kde xxx je předčíslí účtu pro jednotlivé druhy daní – ODKAZ: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Priloha_2_2014.pdf

pomlčka mezi předčíslím účtu a matrikou musí být vyplněna, jinak není platba realizována

yyyyyyyy je číslo matriky (účty krajských finančních úřadů)

0710 je kód České národní banky, u které má finanční správa v celé ČR své bankovní účty

Jako variabilní symbol se uvede DIČ organizace

Konstantní symbol u bankovního příkazu a internetového bankovnictví je 1148

Konstantní symbol při úhradě poštovní poukázkou je 1149

Platba DPH má v některých případech svá specifika. Ale to si povíme až u jmenované daně.

Předčíslí daně z příjmů právnických osob je: 7704

 

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) *) (bankovní účty jsou vedeny v Kč)

 

Název finančního úřadu

Sídlo finančního úřadu

Matrika

Kód banky

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Praha

77628031

0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj

Praha

77628111

0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

České Budějovice

77627231

0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň

77627311

0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

Karlovy Vary

77629341

0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Ústí nad Labem

77621411

0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

Liberec

77628461

0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Hradec Králové

77626511

0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Pardubice

77622561

0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Jihlava

67626681

0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Brno

77628621

0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

Olomouc

47623811

0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Ostrava

77621761

0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

Zlín

47620661

0710

Specializovaný finanční úřad

Praha

77620021

 

 

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní

(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

 

Název daně a předčíslí účtu

Daň darovací dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013

7747

Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013

7739

Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.

7691

Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z nemovitostí)

7755

Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013

7763

Daň silniční

748

Daň z přidané hodnoty

1)

705

Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby

7720

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

721

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

713

Daň z příjmů právnických osob

7704

Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby

7712

Daň z hazardních her dle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h) z. č. 187/2016 Sb.

3)

2815

Daň z technických her dle § 3 odst. 1 písm. e) z. č. 187/2016 Sb.

3)

2823

Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty dle z. č. 526/1990 Sb.

3789

Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.

2639

Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.

2655

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení

5725

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva

5661

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí

5717

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy

5733

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet

4722

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I

5741

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II

5776

Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond

5784

Pokuty a náklady řízení za porušení evidence tržeb

4837

Pokuty a náklady řízení ve správním řízení

3754

Pokuty dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti

2735

Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost

3797

Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.)

4829

Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č. 235/2004 Sb.)

4810

Příslušenství daní

4706

Příslušenství daně z hazardních her

 

 

3)

14701

Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou

9136

Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného

9144

Správní poplatky

3711

Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství

2)

13717

Vratky k splátkám půjček od roku 1991

4730

Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád)

70033

Zvláštní prostředky – exekuce

35

Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.)

30031

Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)

50032

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb., o DPH)

80039

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád)

20036

Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

10030

 

Vysvětlivky

1) Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS).

2) Bankovní účet s předčíslím 13717 Správní poplatky

má jen Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710)

k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ)

a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ)

3) Bankovní účty s předčíslím 2815 Daň z hazardních her, 2823 Daň z technických her a 14701 Příslušenství

daně z hazardních her otevřeny v ČNB od 1. 4. 2017.

L) Závěrem něco na odlehčení.

Přeji vám, abyste se nemuseli řídit následujícím moudrem. Daně vyřizujte včas.

Definice posledního dne:

Poslední den lhůty v daňovém řízení je den, předcházející dni, ve kterém jsme zjistili, že máme něco udělat.

This document has been edited with the instant web content composer which can be found at htmleditor.tools - give it a try.