Dary v neziskových nestátních organizacích

A)NOZ a dary

Darování je popsáno v § 2055 a následující v Novém občanském zákoníku. Dárce něco bezplatně přenechá a obdarovaného to nezavazuje k žádnému protiplnění.

Nový občanský zákoník (NOZ): odkaz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

V rámečku viz citace z NOZ:

§ 2055 – Základní ustanovení

(1) Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.

(2) Plnění z pouhé společenské úsluhy není darováním, je-li z chování stran zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat.

§ 2056 – Kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru.

B)Dary na straně příjemce NNO – dary přijaté

Dary jsou účetně zahrnovány do příjmů a jsou součástí daně z příjmů právnických osob. U NNO jsou pak tyto daňové dary osvobozeny. Osvobození platí u veřejně prospěšných poplatníků s úzkým základem daně (spolky) i širokým základem daně (o. p. s. a ústavy) za podmínek uvedených v zákoně o daních z příjmů.

Odkaz na zákon o daních z příjmů: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586

Příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou osvobozené, se v daňovém přiznání uvádějí na řádku č. 109.

Příjmy z darování jsou osvobozeny pouze u veřejně prospěšných poplatníků, kteří jsou uvedeny v §17a zákona o daních z příjmů za předpokladu, že tento příjem je nebo bude využit pro účelyvymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

V případě uplatnění osvobození musí ovšem dle § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů ovšem vyloučit z daňově uznatelných nákladů výdaje (náklady) související s poskytnutým darem.

Podmínky osvobození jsou obsaženy v § 19b zákona o daních z příjmů.

Dárce může darem nějaké NNO optimalizovat svůj základ daně. Viz § 15 zákona o daních z příjmů pro fyzické osoby a v §20 zákona o daních z příjmů pro právnické osoby.

Toto však neplatí pro NNO. Nezisková organizace, pokud někomu něco daruje, si nesmí odpočet daru odečíst od základu daně.

Použití daru může být jak na hlavní činnosti, tak na doplňkové (vedlejší) činnosti, pokud byl naplněn účel § 19b odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů.

U doplňkové (vedlejší) činnosti záleží, na jaké účely se dar použije. V případě, že je to pro aktivity, které s posláním spolku nesouvisí (např. nájem nebytového prostoru), tak tyto doplňkové činnosti účel dle § 15 odst. 1 či § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů nesplňují. Nelze tedy dar osvobodit od daní z příjmů.

Lhůty na sledování účelu a využití daru nejsou stanoveny. Musí se však vést evidence o časovém využití darů.

C) Dary na straně dárce – dary vydané – odečet od základu daně

Zde se zabýváme pouze dary pro NNO, nikoliv pro fyzické osoby.

Bod C se přímo netýká NNO. Týká se dárců. Pro časté dotazy, co mají sdělovat NNO dárcům v oblasti odečítání darů od základu daně, zde tuto kapitolku uvádíme.

a) Dárcem je fyzická osoba

Pro fyzické osoby jsou podmínky odečtu darů od základu daně stanoveny v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Podmínkou je dar právnické osobě se sídlem v ČR nebo na území EU, Norska a Islandu.

Dar musí být použit na financování vědy a vzdělání, výzkumu a vývoje, školství, kulturu, policii, požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské (jen pro registrované církve), tělovýchovné a sportovní, dar politickým stranám a hnutím.

Úhrnná hodnota darů za účetní období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč, nejvýše lze odečíst 15 % ze základu daně.

K daňovému přiznání musí přiložit originál potvrzení o přijetí daru NNO.

b) Dárcem je právnická osoba

Podmínky pro uplatnění daru u právnických osob jako odčitatelné položky od základu daně upravuje § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Obecná ustanovení, komu lze dar poskytnout a na jaký účel, je shodný jako u fyzických osob – viz body výše.

Pozor však, jsou zde jiné limity:

Hodnota jednotlivého, každého, daru činí minimálně 2 000 Kč, nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 (např. již snížený o daňovou ztrátu z předchozích let, nebo o výdaje na výzkum a vývoj).

POZOR: Pokud je v darovací smlouvě napsáno, že se za dar zveřejní logo, nebo vystaví reklamní panel apod., nejedná se o klasický dar (za dar nemá být poskytnuto protiplnění) a nelze částku na straně NNO osvobodit od daně z příjmů.

Pokud se za dar poskytne protiplnění, jedná se o obchodní vztah. V našem příkladě o reklamní plnění.

Rovněž dárce by si neměl dar odečítat od základu daně. Ovšem dárce si může reklamní plnění dát do nákladů, pokud doloží souvislost se zajištěním, udržením a dosažením příjmů.

Problém bude mít nezisková organizace. Zde vždy reklamní plnění vstupuje do základu daně a není, na rozdíl do daru, osvobozeno od daně z příjmů.

Věnujte tedy velkou pozornost náležitostem darovací smlouvy. Vhodné je pořízení důkazního materiálu, např. fotografií.

 

 

Hodnota poskytnutých darů se odečítá ze základu daně. Nikoliv od výsledné daně!

D) Základní pojmy – slovníček

Základ daně

Příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, se sníží o výdaje (náklady) prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Vychází se buď ze zisku nebo ztráty nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji (v případě, že poplatník /NNO/ vede jednoduché účetnictví). Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se pak zvyšuje o částky neoprávněně zkracující příjmy a o částky, které nelze do výdajů (nákladů) zahrnout Dále se snižuje o částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, a o částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které ale do výdajů (nákladů) lze zahrnout.

Nebo lze použít jednodušší, ale méně podrobnou, definici:

Základ daně je součet dílčích základů daně (podle jednotlivých druhů příjmů), ze kterého se po snížení o nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky vypočítá daň z příjmů.