ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / Dotace Jihomoravského kraje 2016
Granty
Datum publikace: 19.1.2016

Dotace Jihomoravského kraje 2016

 

Upozorňujeme na běžící výzvy dotačních programů Jihomoravského kraje pro rok 2016 s uzávěrkou do 9.3.2016 :

 

Životní prostředí

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/751-1-Zivotni+prostredi.aspx

 

Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO

Podpora neinvestičních činností NNO a obcí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Ukončení příjmu žádostí 29.2.2016

 

Kultura a památková péče

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/759-1-Kultura+a+pamatkova+pece.aspx

 

Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016

Podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2016, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2016.

Příjem žádostí 15.2.-29.2.2016

 

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2016

Podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami.

Příjem žádostí 15.2.-29.2.2016

 

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Podprogramy:

1 – Podpora projektů v oblasti kultury

2 – Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

3 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky

4 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

 

Příjem žádostí 15.2.-29.2.2016

 

 

Vzdělávání, sport a volný čas

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/761-1-Vzdelavani+sport+a+volny+cas.aspx

 

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

Podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020.

Příjem žádostí 11.1.- 19.2.2016

Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016

Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti na území Jihomoravského kraje – oblast tělovýchovy a sportu.

Příjem žádostí . 15.2.-29.2.2016

 

Dotační program na činnost národnostních menšin v JMK 2016

Příjem žádostí 15.02.2016 – 09.03.2016

 

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2016

Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem úspěšné činnosti v oblasti využití volného času dětí a mládeže

Příjem žádostí 15.02.2016 – 09.03.2016

 

Sociální a rodinná politika

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/763-1-Socialni+a+rodinna+politika.aspx

 

Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2016

Cílem dotačního programu je podpora neformálně pečujících osob, aktivit nestátních neziskových organizací na podporu neformálně pečujících osob a neformální péče.

Příjem žádostí: 15.2.-29.2.2016.

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016

Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací.

Příjem žádostí: 15.2.-29.2.2016

Zdravotnictví

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/767-1-Zdravotnictvi.aspx

Program podpory domácí hospicové péče v 2016

Poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji. Smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí.

Příjem žádostí 15.2.-29.2.2016

Program na podporu a rozvoj NNO zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví

Projekty zaměřené na rozvoj – zkvalitnění, rozšíření všech typů ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče a na podporu činnosti NNO zaměřujících se na zdravotnickou osvětu.

Příjem žádostí 15.2.-29.2.2016

Prevence a požární ochrana

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/765-1-prevence+a+pozarni+ochrana.aspx

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2016

Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Příjem žádostí :15.2.-9.3.2016