Nadace a nadační fondy

Manuál pro zápis skutečného majitele neziskových organizací

  • Publikováno: 26. 11. 2020

Co je to evidence skutečných majitelů?
Evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“) je tzv.
informační systém veřejné správy. Pro představu, dalšími informačními systémy veřejné správy, které většina z nás zná a setkala se s nimi, jsou například živnostenský rejstřík, katastr
nemovitostí či insolvenční rejstřík.

Jaký smysl evidence skutečných majitelů tedy má?
Evidence skutečných majitelů byla vytvořena jako důsledek opatření proti praní špinavých
peněz. Cílem těchto opatření je větší důraz na transparentnost a zamezení zneužívání těchto
právnických osob k nekalým účelům.

Do kdy musíme skutečného majitele do evidence zapsat?
Pro některé právnické osoby již lhůta ke splnění této povinnosti uplynula. Avšak pro právnické osoby zapsané do veřejných rejstříků odlišných od obchodního rejstříku (např. spolkového
rejstříku), tedy pro spolky, nadace, ústavy apod. je lhůta pro zápis v tuto chvíli stanovena do 1. 1. 2021. Nutno dodat, že po tomto datu budou mít všechny nově vzniklé neziskové organizace povinnost zapsat skutečného majitele bez zbytečného odkladu po svém zápisu
do příslušného veřejného rejstříku (např. spolkového rejstříku, nadačního rejstříku apod.).

Nadační fondy

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Nadační fondy jsou další z tzv. účelových sdružení majetku, které upravuje nový občasnký zákoník (NOZ). Stejně jako nadace se zakládají k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky. Mají vlastní úpravu v ustanovení § 394 a násl., která je však poměrně stručná. Otázky, které v této speciální části zákona nejsou upraveny, se pak budou řídit obecnými ustanoveními NOZ o právnických osobách (§ 118 a násl.).

Nadace

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Nadace představují účelová sdružení majetku (patří mezi tzv. fundace). Zakládají se tedy za určitým účelem, který může být jak „obecně prospěšný“ (ochrana duchovních hodnot, lidských práv, kulturních památek atd.), tak také „dobročinný“ (např. podpora konkrétní skupiny potřebných osob).

Nadace jsou v současné době upraveny v novém občanském zákoníku (NOZ). Dříve byla jejich právní úprava obsažena v zák. č. 227/1997 sb., o nadací ch a nadačních fondech. Nová právní úprava nadací je oproti té minulé o něco volnější a posiluje práva zakladatele.