Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání v organizacích pracujících s dětmi a mládeží v JMK.
Pracovní skupina vygenerovala kritéria hodnocení kvality NNO poskytujících neformální vzdělávání dětem a mládeži víceletého financování neformálního a zájmového vzdělávání v JMK.

kriteria dle OPVK GS

Kriterium víceletého financování - 3 roky? váha kritera
Není určeno pro organizační jednotky, žádat může
krajská střecha, není-li pak okresní střecha
pokud je ústředí pouze celostátní, pak žádá ústředí
pro aktivity celéhoí kraje /virtuální krajský článek
na základě vnitřního předpisu organizace/
1 Existence víceletého výchovného systému práce s dětmi a
mládeží
20
2 Tři roky nepřetržité celoroční práce s dětmi a mládeží 20
3 Metodika vzdělávání 15
4 Kvalifikovaní vedoucí organizačních jednotek - dle
vnitřních předpisů organizace
10
5 Transparentní informace o organizaci /web, výroční zpráva/ 10
6 Nezjištěny závažné nedostatky při realizaci projektů z
dotací JMK ve třech posledních letech
10
7 Definované vedení, dostatečná kvalifikace pro výkon funkce
statutárního zástupce??, statutář pracuje v organizaci 3 (5)
let?
5
8 Ekonomické kriterium obrat min. 250000,-Kč v předchozích
dvou letech
10
100