Přednášky Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z. s.

  • Publikováno: 21. 4. 2021

Zveme vás na sérii přednášek s předsedkyní naší členské organizace Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. paní Gertou Mazalovou a odbornými poradci SOS-Asociace, z. s. 

 

Dne 22. 4. 2021 přednáška Spotřebitel v postavení pacienta

 

Samotná přednáška je dostupná na:

 https://youtu.be/wewv8MiZT6A

 

 

Štítky: 

Příspěvek na testování – aktuální informace

  • Publikováno: 13. 4. 2021

Přinášíme aktuální stanovisko z Úřadu vlády, Ministarstva obchodu a průmyslu a Ministerstva zdravotnictví k proplácení testů na Covid 19 zdravotními pojišťovnami. Na základě dotazu, který jsme jménem naší členské základny na jednotlivé úřady zaslali, jsme obdrželi toto stanovisko:

Na stránkách https://www.samotesty-covid.cz/ bylo upřesněno, že příspěvky na nákup samoodběrových testů mohou čerpat společnosti podnikající v České republice, OSVČ, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy. Dle tohoto ostatní nevyjmenované instituce čerpat příspěvek nemohou.

Elektronický formulář pro podávání žádostí o příspěvek je od 1.4.2021 k dispozici na webu všech zdravotních pojišťoven https://www.samotesty-covid.cz/.

Štítky: 

Příspěvek na nákup samoodběrových testů neziskovým organizacím

  • Publikováno: 6. 4. 2021

Podle informací poskytnutých zdravotními pojišťovnami na oficiálních webových stránkách samotesty-covid.cz budou neziskovým organizacím (spolkům a pobočným spolkům, nadacím a nadačním fondům, církevním právnickým osobám, resp. účelovým zařízením církví, obecně prospěšným společnostem a ústavům) poskytovány příspěvky na nákup samoodběrových testů ve stejném rozsahu jako společnostem podnikajícím v ČR a OSVČ.

Uvedená informace byla na webových stránkách zveřejněna dne 31. 7. 2021 poté, co naše organizace zaslala dotaz týkající se podmínek poskytování příspěvků na povinné antigenní testování příslušným ministerstvům.
V případě, že bude náš dotaz příslušnými orgány zodpovězen a shora uvedená informace potvrzena, zveřejníme ji. V tuto chvíli však i bez toho (s ohledem na oficiální zdroj - webové stránky samotesty-covid.cz, na který odkazuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) je téměř bez pochyb, že neziskové organizace budou mít (od doby, kdy jim byla stanovena povinnost testovat zaměstnance) nárok na poskytnutí příspěvků na nákup samotestů za stejných podmínek jako ostatní osoby podnikající v České republice.

 

Štítky: 

Mimořádné opatření - testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací

  • Publikováno: 23. 3. 2021

Znění mimořádného opatření: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci.pdf.
Web, kde jsou mimořádná opatření zveřejňována: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Povinnost testovat se nově vztahuje i na NNO, které zaměstnávají alespoň 1 osobu, a to na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN.
První testy musí být provedeny do 6. 4. 2021, po tomto datu nesmí být na pracovišti přítomen žádný zaměstnanec, který nepodstoupil RT-PCR test/POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2/preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem v posledních 7 dnech. Zaměstnavatelé (NNO) jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test nejpozději v termínu od 30. 3. 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky negativity testu nejpozději k 6. 4. 2021. Tato povinnost se vztahuje na spolky (včetně pobočných spolků), nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, ústavy a obecně prospěšné společnosti.

Pozor!
Za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují nejen zaměstnanci pracující na pracovišti na základě pracovní smlouvy/DPP/DPČ, ale rovněž i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci – to znamená, že tato povinnost se vztahuje například i na předsedy spolku, kteří nejsou zaměstnanci spolku, avšak na pracovišti s ostatními pobývají.

Výjimku z povinného testování mají ti zaměstnanci, kteří:

1/ prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

2/ mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

 

Štítky: 

Stránky