Novela zákona o dobrovolnické službě

  • Publikováno: 11. 7. 2014

Dne 5. června 2014 nabyla účinnosti novela zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. I tato novela byla přijata v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.

Novela zákona o dobrovolnické službě mj.

zavádí pravidlo, že vysílající organizace může vedle smluv uzavíraných s přijímajícími organizacemi uzavřít smlouvy i s dobrovolníky o výkonu dobrovolnické služby v její prospěch s podmínkou, že dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu mimo své povinnosti vyplývající z jeho členského poměru k vysílající organizaci a ani k ní nemá žádný jiný právní vztah. V těchto případech pro vztah mezi dobrovolníkem a organizací, v jejíž prospěch dobrovolník dobrovolnickou službu vykonává, platí přiměřeně ustanovení o právech a povinnostech vysílající i přijímající organizace a ustanovení o právech a povinnostech dobrovolníka.

zakazuje členu sociálního družstva, aby vykonával dobrovolnickou službu pro potřeby družstva, jehož je členem

předpokládá, že existují „veřejně prospěšné“ právnické osoby ve smyslu nového občanského zákoníku; tyto osoby budou svůj veřejně prospěšný charakter dokládat čestným prohlášením

stanovuje, které právní formy se mohou stát tzv. vysílající společností (a výslovně vyjmenovává i nové právní formy podle NOZ) atd. Podrobnější informace včetně znění novely naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR