Obecně prospěšná společnost

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Obecně prospěšné společnosti (OPS) jsou upraveny zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

POZOR! Zákon o obecně prospěšných společnostech byl s účinností od 1. 1. 2014 zrušen! Nové OPS tedy již nemohou být zakládány. OPS, které byly založeny do 31. 12. 2013 se však i nadále řídí tímto zrušeným zákonem.

OPS jsou typem neziskové právnické osoby, jejímž hlavním posláním je poskytovat obecně prospěšné služby. Zákon sám neurčuje, které služby jsou obecně prospěšné. Soudce při rozhodování o zápisu obecně prospěšné společnosti do rejstříku posuzuje otázku obecné prospěšnosti služeb, jež chce společnost poskytovat. Základním vodítkem k jeho rozhodování bývá právě posouzení, zda budou služby poskytovány „pro všechny uživatele za předem stanovených a pro všechny stejných podmínek.“

Veškeré otázky fungování OPS se řídí zákonem o obecně prospěšných společnostech a obecnými ustanoveními občanského zákoníku k právnickým osobám.

OPS, kterým již nevyhovuje tato právní forma, se mohou podle přechodných ustanovení občanského zákoníku transformovat na ústav, nadaci či nadační fond podle občanského zákoníku.

Poslední revize: květen 2014

Zákon o obecně prospěšných společnostech