Projekty 2016

Projekty realizované ANNO JMK podpořilo v roce 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jihomoravský kraj a Statutární město Brno.


1. Projekt Udržení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2016

Poskytovatel dotace : Jihomoravský kraj

Číslo dotace 0357 57/16/ORR

Cílem projektu je podpora NNO v JMK, zvýšení informovanosti NS o grantech, legislativě a ekonomických aspektech fungování NNO realizací vzdělávacích aktivit, zapojení do přípravy strategických dokumentů kraje a podpora zástupců NNO v poradních orgánech kraje, a propagace NNO. Cílovou skupinou jsou NNO, veřejná správa a širší veřejnost.

Hlavní aktivity projektu:

 • práce zástupců NNO v poradních orgánech kraje (koordinace práce zástupců NNO v komisích kraje, v Radě pro rozvoj lidských zdrojů )

 • práce zástupců NNO v nadregionálních strukturách jako MV některých operačních programů a jejich pracovních skupin, výkoný výbor ANNO v ČR, Výbor pro EU RV NNO

 • spolupráce na koncepčních dokumentech veřejné správy (strategie, nová legislativa)

 • poradenská činnost v oblasti právní, daňové, účetní a grantové (individuální poradenství- 448 prvokontaktů, webový portál, informační brožury)

 • realizace vzdělávacích seminářů ( 10 vzdělávacích seminářů)

 • realizace kulatých stolů ( Setkání NNO s kandidáty na hejtmana JMK)

 • propagace neziskového sektoru (anketa osobnost NNO JMK 2016, Osobnost NNO ČR 2016, pomoc při prezentačních akcích jednotlivých členských NNO

 • průběžná údržba databáze NNO JMK

 • udržení a rozvoj personálních kapacit ANNO JMK

 

2. Poradenská činnost pro NNO v Jihomoravském, Zlínském a Jihočeském kraji v roce 2016

Poskytovatel dotace : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Rozhodnutí č. 20/ANNO JMK/ 2016

Cílem projektu byla realizace vzdělávacích seminářů pro nestátní neziskové organizace v kraji Jihomoravském, Zlínském a Jihočeském. Dalším cílem bylo poskytování poradenské pomoci NNO z těchto krajů.

Byly zrealizovány čtyři vzdělávací semináře na téma Dopady nového občanského zákoníku na nestátní neziskové organizace v teorii a (hlavně) v praxi , a to v Brně 26. 5. 2016, Českých Budějovicích 16. 6. 2016,Zlíně 13.10. 2016, seminář Účetnictví daně a neziskové organizace 5.10. 2016, České Budějovice.

Celková účast na seminářích byla 166 osob. Společně s konáním seminářů byla NNO z Jihočeského a Zlínského kraje poskytována poradenská činnost v oblasti legislativy a účetnictví.

 

3. Projekt Naplňování partnerského principu veřejné správy a NS při realizaci programového období EU 2014-2020

Poskytovatel dotace na projekt: Jihomoravský kraj

Číslo dotace 0394 19/16/ORR

Cílem projektu byla realizace aktivit vedoucích k naplňování partnerství neziskového sektoru a veřejné správy, a také aktivity zaměřené na zvyšovéní projektové absorpční kapacity v regionu.

Aktivity projektu:

 • Podpora zastoupení NNO v Regionální stále konferenci JMKa společné konzultační platformy odborníků neziskového sektoru z celého území JMK

Cílem této hlavní aktivitybyl přenos informací z neziskového sektoru k veřejné správě.  Zástupci NNO v RSK JMK pracovali ve všech pracovních skupinách RSK JMK. Byla vytvořena konzultační platforma těchto zástupců, která zpracovávala podklady pro zástupce NNO v RSK JMK. Hlavními tématy bylo připomínkování nastavení výzev OPZ v oblasti sociálního podnikání a sociálních služeb, dále připomínkování KAP JMK, připomínkování výzev IROP a OPVVV týkajících se neformálního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že téměř všichni zástupci NNO jsou buď členy MV operačních programů nebo jejich pracovních skupin a pracovních týmů, jezajištěn kvalitní přenos informací z regionu do centra a opačně. Pravidelně probíhají i konzultace s zástupci NNO v RSK dalších krajů, je diskutován společný postup při prosazování zájmů neziskových organizací v regionech. Důraz je při práci zástupců NNO kladen na řešení problematiky související s rozvojem regionu. Administrativně je tato aktivita zajišťována pracovnicí kanceláře ANNO JMK

 • Zjišťování stavu realizace projektů NNO

Ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje proběhlo šetření mezi NNO Jihomoravského kraje, které se týkalo projektové absorpční kapacity NNO v oblasti sociálního zemědělství a projektů OPZ.

 • Realizace vzdělávacích seminářů

V rámci projektu byly zrealizovány dva vzdělávací semináře, dne 6.4.2016 se uskutečníl v Kyjově seminář na téma Jak správně vyplnit žádost v MS 2014+ s důrazem na žádosti OP zaměstnanost, druhý seminář proběhl 24.11.2016 v Nové Lhotě, tématem bylo Zvyšování projektové absorpční kapacity NNO v regionech.

4. Projekt ICM a studentské spolky

Poskytovatel dotace : Statutární město Brno, OŠMT

Číslo smlouvy : 344/2016 6716091523

Cílem projektu byla podpora aktivit ICM zaměřených na vzdělávání a poradenství pro spolky středoškolské a vysokoškolské mládeže. V rámci tohoto projektu byl uspořádán seminář s názvem Malé spolky, který byl věnován legislativě a ekonomice malých spolků. Byly vydány dvě přírůčky k legislativě a účetnictví a informační leták pro malé spolky . Další aktivitou byla poradenská činnost pro vysokoškolské spolky související s občanským zákoníkem a veřejnými rejstříky. Pokračovala i další činnost ICM, které se podílelo na propagaci ankety Osobnost NNO JMK 2016.