Rozdělení daní

Odkazy na jednotlivé daně naleznete v článcích o konkrétních daních. Dále viz níže: Daňové a účetní zákony (přehled):

A) Přímé daně

1. Majetkové daně:

a) Silniční daň zákon č. 16/1993 Sb.

b) Daň z nabytí nemovitých věcí zákon č.254/2016 Sb.

c) Daň z nemovitých věcí zákon č. 338/1992 Sb.

d) Dědická daň – Dědická daň od roku 2014 neexistuje. Majetek bezúplatně nabytý dědictvím je předmětem daně z příjmů, dědic je ale od daně osvobozen. Dědictví není nutné zanášet ani do daňového přiznání k dani z příjmů. Platí to pro fyzické i právnické osoby.

e) Daň darovací – Platila do konce roku 2013. Od ledna 2014 je darování řešeno v zákoně o daních z příjmů.

Veřejně prospěšní poplatníci, kteří jsou vymezeni dle § 17a, zákon o daních z příjmů, mají i nadále osvobozeny dary (nově bezúplatné příjmy), ale pouze pokud je použijí pro vymezené účely nebo na kapitálovou dovybavenost. Viz zákon o daních z příjmů § 15 odstavec 1.

2. Daně z příjmů:

zákon č.586/1992 Sb.

Zákon o daních z příjmů (ZDP) se dělí na daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení.

a) Daň z příjmů právnických osob

b) Daň z příjmů fyzických osob

Pokud nemají spolky žádné zdanitelné příjmy, nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a ani oznamovat, že jim žádná daňová povinnost nevznikla.

Povinnost podat daňové přiznání mají všechny ostatní právnické osoby, kromě společenství vlastníků jednotek, byť by vůbec nevyvíjely činnost. Podávají nulová daňová přiznání.

Toto se týká například o.p.s. a ústavů.

B) Nepřímé daně:

a) Daň z přidané hodnoty (DPH) zákon č.235/2004 Sb.

b) Spotřební daně zákon č. 353/2003 Sb.

Spotřební daně se pravděpodobně nebudou dotýkat většiny nestatních neziskových organizací. Uvádíme zde tyto daně pouze pro kompletní přehled rozdělení daní.

Plátci daně jsou výrobci a provozovatelé tzv. daňových skladů. Spotřebními daněmi jsou:

daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků.

Daňové a účetní zákony (přehled):

Kde hledat jednotlivé daňové zákony?

Daňové zákony o daních z příjmů, o dani silniční, o dani z nemovitých věcí, o dani z nabytí nemovitých věcí, o dani z přidané hodnoty naleznete na portálufinanční správy: http://www.financnisprava.cz/, dále na portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz/app/zakony/ nebo na webu Zákony pro lidi: https://www.zakonyprolidi.cz/.

Možno také hledat na webu businesscenter:http://business.center.cz/business/pravo/zakony/

Nejlépe je hledat na webových stránkách finanční správy a veřejné správy.

V článcích u jednotlivých daní uvádíme odkazy přímo na konkrétní daně.

POZOR:
Na internetu naleznete množství webů se zákony. Často se jedná o zastaralé a neaktualizované verze, nezapracované poslední novely zákonů… Proto doporučujeme prioritně hledání na výše uvedených webových stránkách.

Kde hledat zákon o pojistném na sociální pojištění a zákon o nemocenském pojištění?

Využijí pouze organizace se zaměstnanci (Dohody o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně, dohody o pracovní činnosti nad 2 500 Kč měsíčně, hlavní pracovní poměr). Web České správy sociálního zabezpečení. http://www.cssz.cz/cz/

NEBO: Portál Zákony pro lidi:

Zákon o nemocenském pojištění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187

Zákon o pojistném na sociální pojištění https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-589

Přehled účetních, daňových a dalších zákonů:

563/1991 Sb., o účetnictví

586/1992 Sb., o daních z příjmů

16/1993 Sb., o dani silniční

338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradil zákon o dani z převodu nemovitostí, vstoupil v účinnost 1. ledna 2014. Další významné změny se dočkal 1. listopadu 2016, kdy nabyla účinnosti novela č.254/2016 Sb., jíž se změnilo zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Daň podle zákona nově platí nikoli prodejce, ale kupující.

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

280/2009 Sb., daňový řád

187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

589/1992 Sb. o pojistném na sociální pojištění

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

435/2004 Sb., o zaměstnanosti

262/2006 Sb., zákoník práce

Nový občanský zákoník 2014, zákon č. 89/2012

Další související zákony

353/2003 Sb., o spotřebních daních

456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

17/2012 Sb., o Celní správě ČR

ZÁKON č. 56 ze dne 20. března 2014, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Spotřební daň (daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků) a ekologická daň (z elektřiny, zemního plynu a pevných paliv) se prakticky spolků, ústavů a o.p.s. netýká. Proto je ve článcích nerozebíráme.

Prováděcí vyhlášky MF ČR k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

504/2002 Sb.

Účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání. Např. spolky, o.p.s. a další. Podle § 9 zákona o účetnictví mohou spolky vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Vedou podvojné účetnictví.

Odkaz viz web Ministerstva financi: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2002/vyhlaska-c-504-2002-sb-3439

325/2015 Sb.

Účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví podle novelizačního zákona č. 221/2015 Sb. POZOR: Od roku 2014 nesmí vést jednoduché účetnictví plátci DPH, což do roku 2013 bylo, za určitých podmínek, možné.

Odkaz viz web veřejné správy:https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=85146&nr=325~2F2015&rpp=15

 

Podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví: Účetní jednotka – právnická osoba může vést jednoduché účetnictví za souběžného splnění těchto podmínek (§ 1f):

a) není plátcem daně z přidané hodnoty,

b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,

c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč,

a je současně:

1. spolkem a pobočným spolkem

2. odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací

3. organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů

4. církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností,

5. honebním společenstvem.

Cestovní náhrady

vyhláška č. 440/2016 Sb. stanovuje sazby tuzemského stravného pro rok 2017 a náhrady za použití osobního automobilu.

Viz web Ministerstva práce a sociálních věcí – odkaz:

http://www.mpsv.cz/cs/1490

vyhláška č. 366/2016 Sb. stanovuje sazby zahraničního stravného pro rok 2017

Viz web Ministerstva financí:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2016/vyhlaska-c-366-2016-sb-26633