Ústav

 • Publikováno: 26. 5. 2014

Ústav je novou formou právnické osoby, kterou upracuje nový občanský zákoník (NOZ). Ústavy jsou zakládány za účelem provozovat činnosti užitečné pro veřejnost s tím, že výsledky jejich činnosti jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek.

Jak založit ústav?

 1. zakládací listinou
 2. nebo pořízením pro případ smrti

Náležitosti: 

 • název ústavu, který musí obsahovat slova „zapsaný ústav“ či zkratku „z. ú.“
 • sídlo,
 • účel ústavu vymezením předmětu jeho činnosti, popřípadě i předmět jeho podnikání,
 • údaj o výši vkladu, popřípadě o jeho nepeněžitém předmětu,
 • počet členů správní rady i jména a bydliště jejích prvních členů
 • podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu, nevyhradí-li se její úprava statutu ústavu

Ústav vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Podrobnosti fungování ústavu může upravit statut, který vydává správní rada a který se zakládá do rejstříku.

Pro ústav je tedy typické využití nejen osobní, ale také majetkové složky organizace (na rozdíl např. od spolku, který je založený pouze na osobní složce, se v případě ústavu počítá s majetkovými vklady). I ústavy mohou jako vedlejší činnost provozovat podnikatelskou činnost, zisk však může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Na rozdíl od spolků mají ústavy zákonem danou strukturu orgánů:

 • Ředitel (statutární orgán ústavu, s nárokem na odměnu).
 • Správní rada (dohlíží na ředitele, rozhoduje o hlavních finančních otázkách atd., nárok na odměnu jen je-li to v zakládací listině)

Některé povinnosti ústavu:

 • Pokud výše čistého obratu ústavu překročí 10 milionů Kč je nutný audit (není-li statutem stanoveno méně).
 • Neurčí-li zakladatelská listina jinak, vyhotovuje ústav výroční zprávu, kterou zveřejňuje nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období ve sbírce listin příslušného rejstříku.
 • Nebude-li ústav dlouhodobě naplňovat svůj účel, může ho soud na návrh zrušit.

Na právní poměry ústavu se dále použijí obdobně ustanovení o nadaci (ne však ustanovení o nadační jistině a nadačním kapitálu).

Při porovnání právní formy ústavu se stávajícími právními formami lze nalézt podobné znaky s obecně prospěšnými společnostmi, úprava je však o něco volnější. Ústav zejména nemusí mít povinně dozorčí radu a může se účastnit na podnikání třetích osob (může např. založit společnost s ručením omezeným).

Poslední revize textu: květen 2014