Úvod k článkům o daňové problematice

A) Co znamená termín neziskový sektor?

Je však třeba si stále uvědomovat, že používaný termín „nezisková“ může být někdy matoucí. Má ukazovat na fakt, že případný zisk organizace není předmětem rozdělování ve prospěch jejích členů nebo podílníků, ale že se zisk rozděluje ve prospěch veřejných programů případně osob mimo organizaci.

Povinností „neziskovky“ je poskytovat obecně prospěšné služby všem zájemcům za stejných podmínek. Tyto podmínky by měly být stanoveny předem a měly by být každému zájemci dostupné. Stanovy, statut apod.

Další doplňkové činnosti, a to i s živnostenským oprávněním, může tato právnická osoba vykonávat, pokud tím není ohrožena kvalita a dostupnost služeb vyplývajících z hlavní činnosti organizace a pokud tím bude dosaženo lepšího využití jejích kapacit.

Hlavní činností tak není dosahování zisku, ale zajišťování obecně prospěšných aktivit, a to zpravidla tehdy, když tyto aktivity nelze zajistit jiným způsobem.

Rozdíl mezi organizací, která se dá označovat jako zisková a tou, která má být neziskovou tak nespočívá v tom, že první dosahuje zisku a druhá nikoli, nýbrž v účelu, ke kterému jsou získané finanční prostředky používány.

Nestátní neziskový sektor tvoří např.: spolky, ústavy, o.p.s., nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby zřizované církví či náboženskou společností. V článcích se zabýváme subjekty zde tučně vytištěnými.

B) členění textů

Velkými tučně napsanými písmeny A–Z označujeme jednotlivé kapitoly.

Malými písmeny a)–z) jsou označeny části kapitol.

Výjimkou jsou citace ze zákonů. Dále článek o dani z nemovitých věcí, kde místo písmen a)–z) jsou použity číslice. Jedná se zde o převzatý text a chtěli bychom dodržet jeho strukturu.

C) Základní pojmy – slovníček

Základní vysvětlení pojmů naleznete ve slovníčku u Daně z příjmů. V ostatních kapitolách již ve slovníčku tyto údaje neopakujeme. Uvádíme pouze vysvětlení nových termínů, týkajících se textů o dalších daních.

Pro přehlednost naleznete kompletní slovníček základních pojmů v samostatném článku.

D) Odkazy, citace nebo převzaté části textů

U odkazů na jednotlivé zákony, vyhlášky a předpisy uvádíme název webového portálu, pokud není z odkazu patrný. Dále datum, kdy jsme odkaz pořídili, zkontrolovali aktuálnost. Tedy zapracování posledních novel k uvedenému datu.

 

Na internetu lze nalézat množství knih, skript, článků, časopisů, diskusních skupin, videí…

Pro ocitování zdrojů dostupných v režimu on-line je důležité věnovat pozornost:

a) o jaký typ dokumentu se jedná a označení typu média

b) datu zveřejnění příspěvku, aktualizace/revize webové stránky a údaj o vydání/

c) datu, kdy jsme danou webovou stránku navštívili

d) adrese URL

Uvádím fiktivní příklad:

nasedane-prospolky [online časopis], Malá Lhota [vid. 2. 3. 2015], http:/www.danespolky.cz

Protože se obsah webových stránek neustále mění, dochází k aktualizacím atd., je nutné odlišit, z které verze jsou dané informace/myšlenky čerpány. Je tedy povinně uváděným údajem v pořadí, jak je zaznamenán v daném zdroji nebo se řídí normou ISO 8601. [vid. 2. 3. 2015], nebo [vid. 2015-3-2].

Údaj s datem se dává vždy do hranatých závorek. Zkratky: cit. Citace vid. Viděno

E) Vyhledání místní příslušnosti finančního úřadu

www.financnisprava.cz

financnisprava.cz ➔ financnisprava ➔ organy financni spravy ➔ uzemni pracoviste ➔ vyhledavani

Jen si dejte pozor na to, že v některých velkých, zpravidla statutárních, městech může ulice patřit do dvou městských části, tedy i pod dva finanční úřady.

F) Informace pro placení daní a pojistného

www.financnisprava.cz

financni sprava.cz➔dane a pojistne➔placeni dani

G) Ověření termínů podání daňových přiznání a platby daní v souvislosti s novelami

www.financnisprava.cz

financni sprava.cz ➔ dane a pojistne ➔ danovy kalendar

H) Kontakty na jednotlivá pracoviště finančních úřadů

www.financnisprava.cz

financni sprava.cz➔financnisprava➔kontakty

I) Jaké informace můžete nalézt na stránkách jednotlivých územních pracovišť (FÚ)

www.financnisprava.cz

  • Adresa pracoviště, včetně mapy

  • e-mail na podatelnu, který není však určen pro podání datové zprávy

  • ID datové schránky

  • Úřední hodiny úřadu a úřední hodiny podatelny

  • Pokladní hodiny pro úhradu daní v hotovosti

  • Číslo účtu pro úhrady daní z bankovního účtu nebo poštovní složenkou

J) na jaký účet platit jednotlivé daně?

Viz www.financnisprava.cz

financni sprava.cz ➔ financnisprava ➔ kontakty

dále článek o dani z příjmů, body K, F.

Příklad: 7704-77628621/0710 znamená Daň z příjmů právnických osob – Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Předčíslí, před pomlčkou, označuje název daně. Pak je povinná pomlčka, následuje číslo matriky, potom je povinné lomítko a za ním kód banky.

Předčíslí účtu a čísla matrik naleznete na portálu finanční správy. Uvádíme je také v závěru článku o dani z příjmů právnických osob.

Číslo matriky znamená číslo bankovního účtu daného krajského finančního úřadu.

Bankovní účty má finanční správa u české národní banky (ČNB). Za lomítkem bude tedy vždy kód banky 0710K) Odstavec je určený pouze pro ty, kteří začínají pracovat s PC. Jak se pohybovat v textu.

 

Kurzor je značka na monitoru, která označuje nějaké místo. Mívá různý tvar. Častým tvarem je blikající svislá čárka. Kurzor označuje místo kam se bude psát text.

 

Jak se pohybovat v textu?

Klávesy šipek nahoru nebo dolu kurzor se posune o řádek nahoru nebo dolu

Klávesa HOME skok na začátek řádku

Klávesa END skok na konec řádku

Klávesy CTRL HOME skok na začátek souboru

Klávesy CTRL END skok na konec souboru

Klávesa PAGE UP posunuje textem nahoru

Klávesa PAGE DOWN posunuje textem dolu

 

Myš Rychlý stisk levého tlačítka myši a jeho puštění se nazývá klik.

Kliknout na určité místo znamená najet kurzorem pro myš na určité místo a kliknout.

Rolování je posun v textu pomocí myši. Kolečkem od sebe (dopředu) posunujeme textem nahoru. Kolečkem myši k sobě (dolů) posunujeme myší textem dolů. Tento úkon se často používá při prohlížení webových stránek, kdy se na obrazovce najednou neobjeví celý text. Rolováním (kolečko myši dolů) se nám zobrazuje postupně další a další text.

 

Jak se pomocí odkazů dostat na příslušné webové stránky?

Odkaz je text adresy, na kterou když kliknete levým tlačítkem myši, při stisknutí levé klávesy CTRL, dostanete se na příslušné webové stránky. Obvykle jde o modrý a podtržený text. Někdy, zvláště po kliknutí, odkaz zčervená.

Například v textu naší poradny najedete kurzorem na odkaz zákona, stisknete levé tlačítko CTRL a kliknete. Na počítači se vám zobrazí znění příslušného zákona.

 

URL Internetová adresa webové stránky, URL je totéž, co internetová adresa. Je to takové to http://něco se nějak jmenuje

webová stránka Je jednotlivá stránka na webu. Nesprávně lidově někdy nazývaná jako internetová stránka.

 

Vážně, nevážně

Hádají se: Wikipedia: „Já vím všechno!"

Google: „Já najdu všechno!"

Facebook: „Já znám všechny!"

Internet: „Beze mě jste všichni namydlení!“

Elektřina: „A tak se uklidníme, jo?!“