Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob

  • Publikováno: 16. 12. 2015

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob jsou ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb. spolkový rejstříknadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. S účinností od 1. 1. 2014 se tak do těchto rejstříků zapisuje většina právních forem typických pro NNO.

  • Do spolkového rejstříku se zapisují spolky a pobočné spolky, jsou zde zapsány i dřívější občanská sdružení a jejich organizační jednotky, které se za spolky a pobočné spolky považují s účinností od 1. 1. 2014 na základě ust. § 3045 zák .č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  • Do nadačního rejstříku se zapisují všechny nadace a nadační fondy, a to bez ohledu na datum jejich založení.
  • Do rejstříku ústavů se zapisují ústavy ve smyslu ust. § 402 občanského zákoníku.
  • V rejstříku obecně prospěšných společností jsou zapsané obecně prospěšné společnosti založené dle zák. č. 248/1995 Sb.

 

Co se do jednotlivých rejstříků zapisuje? (klikněte na vybraný rejstřík)

 

Jak se do rejstříku dostanu? Jak se podává návrh?

Podrobnosti včetně návodu naleznete ve sborníku z našeho semináře ze dne 12. listopadu 2014, který najdete zde.

 

Co se stane, když údaje v rejstříku nebudou úplné nebo nebudou odpovídat skutečnosti?

Údaje o zapsaných osobách a listiny ve sbírce listin jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup (princip formální publicity). Účelem veřejného rejstříku je poskytnout každému možnost si kdykoliv ověřit, zda určitá osoba skutečně existuje, jak dlouho, čím se zabývá a zabývala v minulosti, kde sídlí, kdo za ni jedná atd. To přispěje k lepší transparentnosti zapisovaných subjektů (nehledě na úsporu času např. občanským sdružením, kterým odpadne neustálé dokládání stanov či zápisů ze shromáždění, neboť každý si bude moci ve spolkovém rejstříku ověřit, že spolek jako právnická osoba skutečně existuje a kdo je jeho statutárním orgánem). Zákon navíc chrání ty, kteří jednají s dobrou vírou ve správnost a aktuálnost údajů zveřejněných v rejstříku (princip materiální publicity).

  • Nelze se dovolávat neplatnosti údajů ve veřejném rejstříku proti osobě, která jednala v dobré víře v zapsané údaje.
  • Pokud obsah zápisu ve veřejném rejstříku odporuje zákonu, rejstříkový soud vyzve dotyčnou osobu, aby údaje doplnila nebo opravila a stanoví ji k tomu lhůtu. Pokud osoba neuposlechne, může soud rozhodnout o jejím zrušení.
  • Pokud soud vyzve právnickou osobu, aby doložila potřebné listiny v řízení, které lze zahájit i bez návrhu, a tato neuposlechne, lze ji udělit také pořádkovou pokutu až do výše 100 000 Kč.

 

Čestné prohlášení a souhlas se zápisem do veřejného rejstříku

Fyzická osoba, která se má zapsat do veřejného rejstříku, musí se svým zápisem vyslovit souhlas a prohlásit, že splňuje stanovené podmínky. Zde si můžete stáhnout vzor takového prohlášení. Toto prohlášení je přílohou návrhu na zápis osoby do veřejného rejstříku a podpis na něm musí být úředně ověřen.

 

Soudní poplatky ve věcech veřejných rejstříků

Řízení ve věcech zápisu údajů o spolcích, pobočných spolcích, nadacích, nadačních fondech, ústavech a obecně prospěšných společnostech do veřejného rejstříku a změny těchto údajů jsou od soudních poplatků osvobozeny (§ 11 zák. č. 549/1991 Sb.).