Základní pojmy v daňové oblasti – souhrnný slovníček

FO– fyzická osoba

DPFO – daň z příjmu fyzických osob 

Dále se bude zabývat pouze PO se zaměřením na spolky a ústavy, o.p.s.: 

PO

právnická osoba

DPPO

daň z příjmu právnických osob

ZDP

zákon o dani z příjmů 586/1992/Sb. v aktuálním znění

Daňový rezident PO

Daňový rezident právnické osoby je popsán v § 17 odstavce 3. Za daňového rezidenta se považuje poplatník, který má reálné sídlo nebo místo vedení na území ČR. Určujícím faktorem pro určení rezidentství je, ze kterého místa je převážně poplatník řízen. Daňový rezident = plátce daně z příjmů. Daní i příjmy plynoucí ze zahraničí.

Zdaňovací období

kalendářní rok

Poplatník

Daňový subjekt, který je ze zákona povinen hradit daň svým jménem, ze svého předmětu plnění tj. právnické osoby, které jsou povinny platit daň

Plátce:

daňový subjekt, který je ze zákona povinen uhradit daň vybranou nebo sraženou od jiných subjektů (poplatníků) – například daň ze mzdy zaměstnanců

Variabilní symbol

Je identifikátor plateb v tuzemském platebním styku. Jeho maximální délka je 10 znaků a skládá se jen z číslic. V platebním styku obvykle číslo faktury. Při komunikaci s úřady obvykle FO uvádí rodné číslo a PO své IČ.

Variabilní symbol je důležitým prvkem při párování dokladů.

Konstantní symbol

Je identifikátor charakteru a způsobu platby. Povinný je pouze pro příkazy k zúčtování, ale jen těch, které jsou příjmem nebo výdajem státního rozpočtu a těch, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis (vyhláška č. 514/2002 Sb.),

Specifický symbol

je dodatečný symbol bankovních plateb, který je definován jako nejvýše desetimístné číslo, přičemž i algebraicky nevýznamné nuly před začátkem

Specifický symbol není u plateb povinný. Jedná se o rozšiřující identifikátor. Pro označení čísla jsou pro vyhodnocení symbolu platné.

Převodní příkaz

Převodní příkazy slouží k vytvoření příkazů k provedení bankovních plateb.

Správce daně:

Příslušný finanční orgán, který daň vybírá a je povinen ji spravovat (finanční a celní úřady)

finanční úřad

SFÚ

specializovaný finanční úřad (především pro banky, pojištovny, zajišťovny), dozor nad loteriemi a vymáhá peněžitá plnění uložená finančními úřady

XML

(eXtensible Markup Language – rozšiřitelný značkovací jazyk) je nový formát dokumentů který nám předepisuje, jak zapsat data společně s jejich významem. Tzv. značkovací jazyk.

Základ daně

Součet dílčích základů daně, podle jednotlivých druhů příjmů, ze kterého se vypočítá, po snížení o nezdanitelné části základu daně a od daně osvobozené příjmy, daň z příjmů.

Sazba daně PO

19 %

Daň

Daň je neúčelová, neekvivalentní, jednostranná a zákonem určená platba bez nároku plátce na protiplnění ze strany státu. Placení daně je v pravidelných intervalech či podle skutečnosti, která nastala.

Osvobození od daně

Zproštění povinnosti placení daně jen v případech, které stanovuje zákon.

Splatnost daně

termín do kdy se má daň zaplatit

Řádné daňové přiznání

daňové přiznání podané finančnímu úřadu

Opravné daňové přiznání

Opravené daňové přiznání podané po řádném daňovém přiznání, před lhůtou k odevzdání řádného daňového přiznání

Dodatečné daňové přiznání

Opravené daňové přiznání podané po lhůtě k odevzdání řádného daňového přiznání – Pokud jste si daň omylem zmenšili, musíte opravné přiznání podat nejpozději do jednoho měsíce po termínu k podání řádného přiznání. Pokud jste na dani zaplatili více, opravné daňové přiznání podávat nemusíte. Žádáte jen o vrácení přeplatku na dani.

VPP

veřejně prospěšný poplatník

Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním (§ 17aZDP).

Úzký základ daně

spolky, nadace, nadační fondy, církevní organizace a další, nevyjmenované v širokém základu daně, pokud nejsou poskytovatelem zdravotních služeb.

Široký základ daně

obecně prospěšné společnosti, ústavy, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, poskytovatelé zdravotních služeb

Registrace k DPPO

K dani z příjmů se právnická osoba musí registrovat hned po svém vzniku. Mimo veřejně prospěšných poplatníků, kterými jsou například spolky. Ale jen za podmínky, že spolek přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozené od daně, nebo je z nich daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Pokud spolek nemá příjmy a výdaje, příjmy tvoří pouze granty a dotace, členské příspěvky. Za těchto podmínek pak spolku ani nevzniká povinnost podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob (a povinnost toto oznamovat). Viz § 38mb písm. a) a § 38mc zákona o daních z příjmů.

Pokud má spolek příjmy, které jsou předmětem daně, musí podat daňové přiznání a být registrován na FÚ.

Jestliže spolek vlastní živnostenská oprávnění na reklamu nebo pronájmy, musí podávat vždy daňové přiznání (i když mu nevznikne daňová povinnost) a musí být pochopitelně registrován u místně příslušného správce daně.

Ústav i o.p.s. musí být registrován na FÚ- Jedná se organizaci se širokým základem daně. Zde jsou všechny příjmy předmětem daně,s výjimkou investičních dotací.

NOZ

Nový občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014.

NNO

nestátní nezisková organizace (spolky, ústavy, o.p.s., nadace, účelová zařízení církví…) Znaky NNO: Soukromý charakter a nezávislost na státu, organizovanost, nerozdělování zisku mezi členy, dobrovolnost, samosprávnost.

Obecně prospěšná společnost

Činnost obecně prospěšných společností byla upravena zákonem o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., který byl k 1. lednu 2014 zrušen NOZ. Pokud ale u obecně prospěšné společnosti nedojde k transformaci na ústav, nadaci nebo nadační fond, řídí se tímto zákonem nadále. Poskytuje obecně prospěšné služby, podle zakládací listiny. V názvu musí mít zkratku o.p. s a je zapsaná u krajského soudu v rejstříku obecně prospěšných společností.

Ústav

Právnická osoba provozující hospodářsky prospěšnou činnost. V názvu musí mít zapsaný ústav nebo zkratku z. ú. Zapisuje se do rejstříku ústavu u krajského soudu.

Zisk z těchto činností může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Spolek

Forma PO, určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi osobami, z nichž minimálně jedna musí být starší 18 let. Účelem spolku mohou být buď vzájemně prospěšné cíle, společné aktivity zaměřené pouze na členy spolku, nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti, případně cíle smíšené. Spolek může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností. Případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku. V názvu musí mít zapsaný spolek nebo zkratku z. s. Zapisuje se do spolkového rejstříku u krajských soudů.

Fundace

majetek věnovaný ke konkrétnímu účelu (Zpravidla nadace a nadační fondy).

p.a.

Per annum – roční způsob úročení - V procentech vyjádřená úroková sazba p.a. znamená výši úroku v procentech z nominální částky ročně.

Pod tímto označením se skrývá skutečnost, že při výpočtu úroků je používána fikce, že rok má 360 dnů a měsíc 30 dnů. Z toho vyplývá, že v měsících, které mají 31 dnů, se zůstatek jednoho dne neúročí (obvykle se jedná o 31. den v měsíci). V únoru se zůstatek 28. dne měsíce úročí dvakrát navíc (to znamená, že se fiktivně vytvoří 29. únor a 30. únor). Pokud má únor 29 dnů, úročí se zůstatek z tohoto dne jedenkrát navíc (fiktivně se tedy vytvoří 30. únor).

úroková sazba

je číselné označení konkrétní sazby, v případě sazby 2 % se jedná o hodnotu 2. Převod na procenta zajišťuje konstanta 100 ve jmenovateli (tj. „pod lomítkem zlomku“)

daň silniční

Platí se z vlastnictví dopravních prostředků v případech, které určuje zákon. Zdaňuje užívání pozemních komunikací (ZDS). Jedná se o přímou daň.

 

nezahrnují se:

  • vozidla se zvláštní poznávací značkou – žlutá nebo modrá SPZ – vozidla cizích diplomatů
  • vozidla jednostopá – motocykly, vozidla s třemi koly
  • vozidla, která jsou v české evidenci, ale převážnou část roku jsou v zahraničí
  • zvláštní druhy vozidel – požárníci, sanitky, policie, plynaři, horská služba
  • vozidla na elektrický pohon – myšlenka podporovat ekologii
  • vozidla zabezpečující dopravu – autobusy – pravidelná linková přeprava

nemovitá věc

se nedá přemístit. Nemovité věci se někdy nazývají, podle

anglického názvu, realitami. Od 1. ledna 2014 obnovil nový občanský zákoník platnost obecné právní zásady superficies solo cedit (ve významu „stavba je součástí pozemku“) a jako nemovité věci již v § 498 chápe kromě pozemků jen podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. vinný sklep). Přesto však význam pojmu nemovité věci rozšířil, protože v právním smyslu jsou takovou věcí i věcná práva k hmotné nemovité věci, jako je tomu podle § 1242 občanského zákoníku u práva stavby, a další práva, která za nemovitou věc prohlásí zákon.

směrná hodnota

Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci. Dále viz § 15 zákona. Ministerstvo financí stanoví vyhláškou postup určení směrné hodnoty.

ZDPH

zákon o DPH

daň na vstupu

Nákupy související s činností poplatníka se nazývají vstupy. Daň z nich zaplacená je daň na vstupu.

daň na výstupu

Prodej zboží, poskytnutí služby, převod nemovitosti nazýváme z pohledu prodejce či poskytovatele výstupy. Daň z nich vybranou nazýváme daň na výstupu.

Zboží

Movité, elektřina, teplo, plyn a voda. Za zboží se nepovažují peníze a cenné papíry.

vlastní daňová povinnost

Kladná částka rozdílu mezi sumou daně na výstupu a odpočtem daně. Subjekt je tuto částku povinen odvést státu.

Nadměrný odpočet je záporná částka rozdílu mezi sumou daně na výstupu a odpočtem daně.

Subjekt si tuto částku nárokuje vůči státu.

zdanitelné plnění

Takový prodej zboží nebo poskytnutí služby, u kterého plátci daně vzniká povinnost přiznat a odvést daň na výstupu.

osoba povinná k dani FO, PO, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti.

nominální mzda

Skutečná mzda. Vyplacená odměna za práci.

Kupní sílu nominální mzdy snižuje inflace.

reálná mzda

Nominální mzda snížená o míru inflace.

Vyjadřuje kupní sílu mzdy, tj. množství zboží, které lze nakoupit za nominální mzdu

plat

Dostávají jí zaměstnanci státu, obcí nebo příspěvkových organizací

mzda

Náleží zaměstnancům soukromých zaměstnavatel (např. a.s., s.r.o. ale i neziskové organizace a další)

záloha na daň

Zaměstnavatel sráží zaměstnanci z platu každý měsíc zálohu na daň. V první čtvrtletí následujícího roku se může daň, na základě požadavku zaměstnance vůči zaměstnavateli, zúčtovat. Pokud by však zaměstnanec vedle zaměstnání ještě podnikal, musí si sám podat daňové přiznání.

funkční požitek

Funkční platy u představitelů státní moci, soudců, a náhrad spojených s výkonem funkce. Netýká se prezidenta republiky. Dále sem patří odměny za výkon funkce (např. v orgánech obcí, samosprávných celků, spolků, odborových organizacích apod.).

Zdroj tohoto hesla: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2013/prijmy-ze-zavisle-cinnosti-2306

Sekretariát ANNOJMK, z.s.
Zdeňka Veselá
Kounicova 3, 602 00 Brno
e-mail: info@annojmk.cz
tel.: 541 215 533

 

IČO 67007317
Číslo účtu: 2600107759/2010

Sledujte nás: