ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / Dotace Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016
Granty
Datum publikace: 14.9.2015

Dotace Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo pro rok 2016 dotace v následujících grantových  programech podpory.

 

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016

Bližší info viz :http://www.mzcr.cz/dokumenty/narodni-program-zdravi-projekty-podpory-zdravi-pro-rok-2016_10678_3330_1.html

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30.9.2015

 

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2016

Bližší info viz :http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids_3331_1.html

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30.9.2015

 

Protidrogová politika MZ pro rok 2016

Bližší ino viz : http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-politika-mz-_3278_1.html

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30.9.2015

 

Program „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ pro rok 2016

Bližší info viz : http://www.mzcr.cz/obsah/pece-o-deti-a-dorost-a-prevence-kriminality_3353_1.html

 

ProgramPéče o děti a dorost

 • Systémová prevence dětských úrazů spojených s vodou

 • Prevence sebevražedného chování dětí

 • Výživa kojenců a matek

Program prevence kriminality

 • Pozitivní rodičovství

 • Bezpečná komunita

 Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 15. 10. 2015

 

 

Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2016

 

 • Podpora programů zaměřených na zvýšení informovanosti veřejnosti o zdravotních rizicích užívání tabákových výrobků a souvisejících výrobků (především elektronických cigaret), a v dalších otázkách kontroly tabáku

 • Podpora programů zaměřených na zvýšení informovanosti veřejnosti o zdravotních rizicích konzumace alkoholu vč. způsobů omezování škod působených alkoholemárodní akční plán pro vzácná onemocnění

 • Podpora programů, které řeší důsledky akutních intoxikací metanolem z roku 2012

 • Klasifikace a ocenění přístrojů zdravotnické techniky

 • Vytvoření metodiky pro tvorbu HTA (Health Technology Assessment)

 • Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů

 • Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů

 • Podpora prevence nádorových onemocnění

 • Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti násilí

 • Vliv výživy a slunečního záření na hladiny vitamínu D u dětské populace

 • Snížení nákladů na léčbu pacienta využitím moderních monitorovacích/tele-medicínských systémů pro provozování dohledových a asistenčních služeb

 • Primární a sekundární preventivní opatření v oblasti duševního zdraví

 • Datová základna pro mapování a hodnocení následné a paliativní lůžkové péče v ČR

 • Národní ukazatele zdraví obyvatel v novém modelu regionálních reportů

 • Podpora pacientských organizací zajišťující aktivity v oblasti zlepšení zdravotní situace pacientů

 Bližší info na http://www.mzcr.cz/obsah/rozvojove-projekty-zdravotni-pece-_3340_1.html

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 10. 10. 2015

Program grantové podpory pro NNO s celostátní působností, které se zabývají aktivitami ve prospěch zdravotně postižených a chronicky nemocných v ČR

 

 • podpora dětí se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním (podpora projektů zaměřených například: na vzácná onemocnění, na onkologická onemocnění, na tělesná postižení, na chronická onemocnění, na mentální postižení, na smyslová onemocnění, na duševní onemocnění)
 • podpora dospělých se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním (podpora projektů zaměřených například: na vzácná onemocnění, na onkologická onemocnění, na tělesná postižení, na chronická onemocnění, na mentální postižení, na smyslová onemocnění, na duševní onemocnění)
 • Aktivity : rehabilitační a edukační pobyty se zdravotním programem, zahraniční rekondiční pobyty, edukační docházkové akce (kurzy a výcviky), ediční činnost, přednášky, organizačně administrativní servis

Bližší info viz http://www.mzcr.cz/obsah/program-grantove-podpory_3337_1.html

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 31.10.2015

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

 • vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb
 • zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti

 • vznik informačních materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice osob se zdravotním postižením (zejména o způsobech, metodách a formách komunikace) zohledňujících také specifické potřeby žen a mužů se zdravotním postižením a napomoci tyto informace šířit mezi zdravotnickou veřejnost;

 • vytváření informačních materiálů pro lékaře prvního kontaktu o tom, jaké poradenské a informační služby jsou dostupné pro jednotlivá zdravotní postižení;

 • vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou veřejnost v rámci prevence vzniku zdravotního postižení, zohledňovat také rozdíly v příčinách zdravotního postižení mužů a žen;

 • vznik informačních materiálů a aktivity v oblasti ochrany osob se zdravotním postižením proti sexuálnímu zneužívání

 • centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením

 • budování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích- podporogram Mobilita

Bližší info viz: http://www.mzcr.cz/obsah/program-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim_3338_1.html

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 31.10.2015