ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Ing. Milan Pernica, CSc.
Datum publikace: 14.9.2017

Ing. Milan Pernica, CSc.

Největším bohatstvím Klubu českých turistů je turistické značení. Oceňováno je širokou veřejností nejen doma, ale i v zahraničí. Díky tomu Klub značí nejen u nás a na Slovensku, ale i např. na Podkarpatské Rusi, v Chorvatsku, ale i v daleké Brazílii.

Osobností a legendou tohoto značení v Jihomoravském kraji, ale i v celé republice je Ing. Milan Pernica, CSc. Turistika a turistické značení je jeho celoživotní aktivitou. Ve svém volném čase se podílí na vytváření materiálních, organizačních a metodických podmínek pro bezpečný a volný pobyt v přírodě, značení a údržbě sítě turistických značených tras. Pečuje o ochranu přírody a krajiny, kulturní památky. Pomáhá tak vytvářet podmínky pro aktivní turistiku všech občanů včetně seniorů, rodin, dětí a zdravotně postižených. Pokračuje tak v rozvíjení těch nejlepších tradic Klubu českých turistů.

Od roku 1946 byl pan Pernica předsedou sekce turistiky MěVTVS v Brně, členem sekce turistiky KVTVS Brněnského kraje a od roku 1957 členem odboru turistiky ÚV ČSTV, od v letech 1998 až 2004 pak členem předsednictva ÚV KČT a předsedou Rady značení ÚV KČT.

V těchto funkcích se vedle značkařské činnosti věnoval především učebně metodické činnosti, v rámci které se podílel na rozpracování obsahu a forem turistiky. Tato činnost vyústila ve vydání metodické publikace „Odbor turistiky tělovýchovné jednoty“, kterou sestavil s kolektivem metodických pracovníků odboru turistiky ÚV ČSTV. Kromě toho se zúčastňoval jako vedoucí nebo instruktor většiny školení cvičitelů pěší turistiky a instruktorů cvičitelů. Získal kvalifikaci instruktora cvičitelů a rozhodčího orientačních závodů I. Třídy.

V rámci Brněnského a později Jihomoravského kraje měl na starosti evidenci sítě značených tras a jejího vybavení informačními prvky. Pro tuto činnost zpracoval evidenční systém, který se později stal základem počítačového systému značkařské evidence, používaného v současné době v rámci celého KČT.

Zpracoval turistického průvodce Podyjí, Slovácko a Povodí Svratky. Podílel se rovněž na značkařské a turisticko­‑vlastivědné náplni turistických map pro veřejnost Kartografického nakladatelství, n. p. a až do r. 2015 i turistických map KČT.

V současné době, ve věku 88 let, pracuje jako člen Sekce turistického značení Rady značení ÚV KČT, člen Mapové komise Rady značení ÚV KČT, předseda a sekretář Komise turistického značení Jihomoravské oblasti KČT. Nezastupitelnou úlohu hraje při vytváření nového informačního systému turistického značení INSYZ, kde se podílí na vytváření a testování databázového systému turistických tras a informačních míst.

Během své dlouholeté obětavé práce v turistice a turistickém značení získal vedle řady uznání a ocenění i Čestné členství v KČT, Čestný odznak Vojty Náprstka, Čestné členství Brněnské oblasti KČT a v roce 2004 i Medaili V. Pasovského.

Milan Pernica je kamarádským a obětavým spolupracovníkem i důsledným vedoucím, vždy ochotným poradit.

Nominuje: Ing. Antonín Moravec, Klub českých turistů – Jihomoravská oblast