ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2021 / Mimořádné opatření – testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
Zprávy 2021
Datum publikace: 23.3.2021

Mimořádné opatření – testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací

Znění mimořádného opatření: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci.pdf.
Web, kde jsou mimořádná opatření zveřejňována: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Povinnost testovat se nově vztahuje i na NNO, které zaměstnávají alespoň 1 osobu, a to na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN.
První testy musí být provedeny do 6. 4. 2021, po tomto datu nesmí být na pracovišti přítomen žádný zaměstnanec, který nepodstoupil RT-PCR test/POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2/preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem v posledních 7 dnech. Zaměstnavatelé (NNO) jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test nejpozději v termínu od 30. 3. 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky negativity testu nejpozději k 6. 4. 2021. Tato povinnost se vztahuje na spolky (včetně pobočných spolků), nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, ústavy a obecně prospěšné společnosti.

Pozor!
Za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují nejen zaměstnanci pracující na pracovišti na základě pracovní smlouvy/DPP/DPČ, ale rovněž i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci – to znamená, že tato povinnost se vztahuje například i na předsedy spolku, kteří nejsou zaměstnanci spolku, avšak na pracovišti s ostatními pobývají.

Výjimku z povinného testování mají ti zaměstnanci, kteří:

1/ prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

2/ mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.