Nadace

 • Publikováno: 26. 5. 2014

Nadace představují účelová sdružení majetku (patří mezi tzv. fundace). Zakládají se tedy za určitým účelem, který může být jak „obecně prospěšný“ (ochrana duchovních hodnot, lidských práv, kulturních památek atd.), tak také „dobročinný“ (např. podpora konkrétní skupiny potřebných osob).

Nadace jsou v současné době upraveny v novém občanském zákoníku (NOZ). Dříve byla jejich právní úprava obsažena v zák. č. 227/1997 sb., o nadací ch a nadačních fondech. Nová právní úprava nadací je oproti té minulé o něco volnější a posiluje práva zakladatele.

POZOR! Nadace založené do 31. 12. 2013 podle zákona o nadacích a nadačních fondech se automaticky považují za nadace podle NOZ.

Nadace nesmějí i nadále podporovat politické strany či hnutí, nesmějí podporovat členy svých orgánů, své zaměstnance či jejich osoby blízké ani nesmějí být zakládány výhradně za účelem dosahování zisku. Nově však mohou nadace v rámci své vedlejší činnosti podnikat, zisk z podnikání však musí použít výlučně na podporu své hlavní činnosti. Přitom platí, že nadace se nemohou stát neomezeně ručícími společníky právnické osoby (tj. například veřejné obchodní společnosti).

Jak založit nadaci?

 1. nadační listinou (nikdy ne „smlouva“, bez ohledu na počet zakladatelů)
 2. pořízením pro případ smrti

Náležitosti nadační listiny (§ 310 a § 311)

 • forma veřejné listiny
 • název, který musí obsahovat označení „nadace“ a vyjadřovat účel, pro který byla založena
 • sídlo nadace
 • zakladatelé
 • účel, pro který je nadace založena
 • vklady – minimálně 500.000 Kč
 • nadační kapitál (fixní částka, peněžité vyjádření nadační jistiny) – hodnota nadační jistiny se může v čase zvyšovat a snižovat, nikdy by však neměla klesnout pod hodnotu uvedenou v zakládací listině jako nadační kapitál (pak totiž musí údaj uvedený v nadační listině snížit a pokud by byl nižší než 500.000 Kč, hrozí nadaci zrušení!)
 • orgány nadace (tříčlenná správní rada – statutární orgán, tříčlenná dozorčí rada, popř. revizor u nadací s nadačním kapitálem do 5 mil. Kč; nadační listina může zřídit i další orgány)

Nadace vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Současně s nadační listinou, případně do 1 měsíce ode dne vzniku nadace, musí být vydán statut nadace. Ten upraví při nejmenším:

 • způsob jednání orgánů nadace
 • podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, příp. okruh osob, kterým je lze poskytovat.

Statut se uveřejňuje uložením do sbírky listin.

Majetek nadace

 • Tvoří ho nadační jistina (vklady do nadace, popřípadě i nadační dary) a ostatní majetek.
 • Nadační jistina musí mít celkovou hodnotu aspoň 500.000 Kč.
 • Nadace používá svůj majetek k poskytování nadačních příspěvků, k zajištění vlastní činnosti k naplnění svého účelu a k úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny i nákladů na vlastní správu.
 • Nadační jistinu nelze až na výjimky zastavit ani jinak použít k zajištění dluhu.
 • Nadace nakládá s nadační jistinou s péčí, jakou NOZ stanoví pro správu cizího majetku.
 • Je­‑li nadační kapitál nebo obrat nadace v uplynulém účetním období alespoň desetkrát vyšší než jeho minimální zákonná hodnota, podléhají řádná účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka ověření auditorem.
 • Nadační kapitál je možné za splnění zákonných podmínek (§§ 342-348 NOZ) zvýšit nebo snížit, rozhoduje o tom správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady.

Právní úprava nadací umožňuje, aby se nadace (např. kvůli tomu, že dlouhodobě nesplňuje podmínku minimální výše nadačního kapitálu) transformovala na nadační fond. Podmínkou však mj. je, aby to výslovně připouštěla zakladatelská listina nadace.

Poslední revize textu: květen 2014