ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2017 / Pár tipů pro pořadatele plesů
Zprávy 2017
Datum publikace: 31.1.2017

Pár tipů pro pořadatele plesů

Plesová sezóna je sice v plném proudu, ale můžete si na poslední chvíli oživit pár věcí, na které byste neměli zapomenout.

 

1 Ohlášení akce, která bude trvat po 22 hodině

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Kdo poruší noční klid, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu do 10000 Kč,

Závěr: ples ohlašte, nejste-li si čímkoliv jisti, informujte se na příslušném obecním úřadu.

 

2.Poplatek ze vstupného

 

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , §6Platí se z kulturních, sportovních, prodejních a reklamních akcí. Vypočítává se z celkové částky vstupného sníženého o DPH a může činit až 20% z úhrnné částky. Platí ji pořadatel, se kterým se může obec dohodnout na paušální částce. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

věr: nejste-li si jistí, zda váš ples spadá pod osvobozené akce, domluvte se raději přímo s příslušným obecním úřadem.

3.Je nutná tombola? Nestačí soutěž o ceny?

Pořádání tomboly podléhá povolení obecního úřadu, příp. Ministerstva financí, a výnos také odvodu z loterií a podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s povinností podat hlášení a přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her. Znění najdete zde Provozovatelem tomboly může být pouze právnická osoba se sídlem v ČR, které je vydáno povolení k provozování tomboly správním úřadem v místě pořádání tomboly, u tombol s herní jistinou do 50.000,- Kč je to obecní úřad, jinak Ministerstvo financí.
Výnos z tomboly podléhá dani – odvodu z loterií se sazbou 20 % (při datu konání tomboly do 31. 12. 2015) nebo 23 % (pro tomboly konané od 1. 1. 2016). Pokud tombola proběhla ve 4. čtvrtletí roku 2015, provozovatel musí podat do 1. března 2016 přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a ve stejném termínu odvod i zaplatit. Pokud proběhne tombola v 1. čtvrtletí roku 2016, provozovatel je povinen podat nejpozději do 20. dubna 2016 hlášení k záloze na odvod z loterií a ve stejném termínu odvod zaplatit, a poté v následujícím roce musí podat do 1. března 2017 přiznání k odvodu z loterií. Přiznání k odvodu z loterií se podává buďto elektronicky prostřednictvím webových stránek Finanční správy ČR
www.daneelektronicky.cz (pro právnické osoby se zpřístupněnou datovou schránkou je to jediný způsob platného podání) nebo písemně – osobně či poštou.Jinou možností je pořádání soutěže o ceny podle výše uvedeného zákona a podle vyhlášky č. 315/1999 Sb. ,o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií, kde nejsou administrativní postupy tak striktní. Znění najdete zde.Provozovatelem smí být kromě právnické osoby i podnikající fyzická osoba, nevydává se žádné povolení k uspořádání soutěže o ceny, neplatí se ani žádný správní poplatek za povolení ani odvod z loterií. Jedinou povinností je oznámit pořádání soutěže o ceny finančnímu úřadu nejpozději 15 dnů před zahájením soutěže o ceny.

Závěr : v případě menších akcí s věcnými cenami zvažte místo tomboly soutěž o ceny.

4. OSA poplatky

Pokud budete pořádat ples, taneční zábavu atd., jste povinni poskytnout program produkce (jména autorů a názvy skladeb) akce nejpozději 10 dnů předkonáním. Formulář zde. Po jeho obdržení OSA vystaví licenční smlouvu. Důležité je oznámení akce, to musí být provedeno ze strany organizátora před akcí, ale licenční smlouvu je možné řešit před i po produkci a následně zaplatit sjednanou autorskou odměnu. Výše autorské odměny je v tomto případě stanovena na základě Sazebníku OSA. Výše autorské odměny je závislá na počtu účastníků hudební  produkce a výši průměrného vstupného. Hudební produkce, u kterých není vybíráno vstupné nebo je nižší než 30 Kč, se pokládají za produkce se vstupným 30 Kč. Sazebník najdete zde.Pokud bude na plese hrát kapela s pouze vlastní tvorbou, OSA trvá na nahlášení, protože nemusíte ani vědět, že je někdo zastupován. Po ověření autora v databázi OSA, tato pak nevystavuje licenční smlouvu a nepožaduje autorskou odměnu.Kompletní sazebník a slevy na tomto odkazu.

Závěr: raději nahlašte, počítejte s platbou OSA při kalkulaci, pokuste se využít slev, využijte autorů, kteří již nepodléhají poplatku z autorských práv.

5. Prodej alkoholu

Dle § 133 odst. 4 zák. č. 353/2003Sb. o spotřebních daních je každá osoba, která prodává lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, povinna nejpozději tři pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat. Za nesplnění této povinnosti lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.Přii kontrole musí prodejce předložit:

 

  • Doklady o nákupu lihovin (od registrovaného distributora)

  • Koncesi (na žádost vydává živnostenský úřad)

  • Kopii oznámení celnímu úřadu

Závěr: není nutné kvůli dvěma plesům zřizovat koncesi, je lepší se domluvit s někým, kdo koncesi má a využít jeho služeb.

 

 6. Elektronická evidence tržeb

 

 Příjmy, jejichž přijetí nesouvisí s podnikatelskou činností poplatníka, nejsou evidovanou tržbou a evidenci nepodléhají. O příjmy z podnikání se   nejedná např.:

 

  • V případě spolku, který v rámci své hlavní činnosti vyvíjí i příležitostnou (nikoliv soustavnou) výdělečnou činnost. Takovou činnost přitom nelze zaměňovat s vedlejší hospodářskou činností dle § 217 odst.2 občanského zákoníku, která vedlejší podnikatelskou činností je vždy (např. živnostenské podnikání, pronájem nemovitostí). Příkladem výdělečných činností vykonávaných příležitostně vrámci hlavní činnosti spolku pak může být příležitostné (nikoli soustavné) pořádání společenských a reprezentačních akcí ve formě plesů, tanečních zábav a společných setkání, které mohou být spojeny s uskutečněním plateb, např. v souvislosti s prodejem vstupenek a občerstvení, a to i v případě, že výtěžek překročí náklady. Jako příklad lze uvést představení amatérského divadla, kroužku lidových tanců, letní tábor, hasičský nebo myslivecký bál, soutěže či závody pořádané spolkem v rámci jeho hlavní činnosti apod.

Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, Generální finanční ředitelství, verze 1. 31.8.2016, celý text zde,

příjmy nepodléhající EET od str 7

 Závěr : nebojte se, s velkou pravděpodobností nespadáte pod EET