ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2016 / Vyjádření předsedy ANNO JMK k článku Deníku Referendum
Zprávy 2016
Datum publikace: 12.8.2016

Vyjádření předsedy ANNO JMK k článku Deníku Referendum

 Je mou povinností jako předsedy ANNO JMK vyjádřit se k článku publikovaném na internetovém serveru Deník Referendum, který pro ANNO vyznívá velmi nepříznivě, přičemž staví na ne zcela úplných informacích. Tímto vyjádřením chci věci uvést na pravou míru.

 

O ANNO JMK

Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje jsme založili v roce 1998 tehdy ještě jako Brněnskou asociaci NNO, abychom jako neziskovky spojili své síly a naše slovo mělo při jednání s veřejnou správou větší váhu. Obdobně fungují různé profesní komory, například hospodářská komora.

I přes značné rozkročení neziskového sektoru jsou průřezová témata, o kterých můžeme jednat společně. Velkým přínosem Asociace je právě její mezioborovost.

V roce 2007 rozšířila Asociace svoji působnost na celý Jihomoravský kraj a změnila název. Nyní sdružuje téměř 100 členů (právnických osob) z různých oborů NNO.

Neziskovkám (a to nejen členským organizacím) radí v rámci své poradny  a prostřednictvím seminářů v právních i ekonomických oblastech. V poslední době se například zaměřujeme na vysvětlování zásadních změn v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Dále propagujeme činnost neziskového sektoru. Důležité je i vzájemné propojování jednotlivých organizací.

Zasazujeme se o to, aby neziskové organizace nebyly opomíjeny a objevovaly se i ve strategických dokumentech veřejné správy, tedy i kraje. Nejen členové výkonného výboru a zaměstnanci Asociace, ale zástupci jednotlivých členských organizací se snaží o zlepšení postavení neziskových organizací nejen v tomto regionu.

 

O dotacích

Naše činnost je opravdu hrazena z větší části z dotace JMK.Tyto dotace nejsou tajné, jejich výše, účel i konkrétní čerpání jsou každoročně uváděny ve výroční zprávě ANNO JMK . Ta je uveřejněna na našich stránkách, rozesílána členům a hojně rozdávána v tištěné podobě. Krom toho o přidělení dotací nerozhoduje jedna osoba, ale zastupitelstvo na veřejném zasedání.

 

Asociaci NNO JMK nikdo nekontaktoval s žádostí o informace týkající se smluv s JMK. Jako transparentní organizace jsme vždy byli ochotni informace poskytovat a je tomu tak i nadále.Jako příklad bychom mohli uvést několik čísel ze závěrečné zprávy k dotaci za rok 2015, kdy jsme realizovali 12 vzdělávacích seminářů  týkajících se právní problematiky a ekonomiky NNO. V rámci poradenství bylo poskytnuto 68 komplexních lndividuálních kozultací, 51 individuálních a  462 elektronických konzultací z oblasti práva, 50 konzultací elektronických z oblasti účetnictví a daní, telefonické konzultace v počtu cca 10 do týdne.

 

Rád bych se také vyjádřil k nařčení ze servility. Jedním z účelů Asociace je „společný postup při jednání s orgány veřejné správy, legislativními orgány a zástupci politických stran“. Na základě toho jednáme s každým politikem, který je ochotný brát neziskový sektor vážně. Je mou prací přesvědčovat odpovědné osoby, že je potřeba činnost neziskových organizací podporovat a jejich práci usnadňovat. Poděkovat ve výroční  zprávě  všem, kteří jsou ochotni zabývat se problémy neziskového sektoru, je pak podle mého názoru normální slušnost.

 

O komisích

 

Nejvíce mě mrzí nařčení lidí, kteří se v komisích angažují (a není to málo práce), proto se pokusím vysvětlit, jak to s účastí zástupců NNO v krajských komisích je. Tyto zástupce si ze svého středu řádně zvolili členové neziskových organizací (nejen členů Asociace) na Regionální konferenci NNO JMK. Nominovat tyto zástupce může kdokoli a o celé akci jsme mailovou rozesílkou informovali zhruba 2500 organizací z naší databáze.Zástupci NNO jsou pak v komisích stálými hosty bez hlasovacího práva, své návrhy mohou přednášet, ale nemají vliv na hlasování o jejich přijetí. Na rozdíl od ostatních členů v komisi jsou jim hrazeny  pouze  provozní náklady spojené s prací v komisích (cestovné, vypracovávání podkladů, kancelářský materiál). O své činnosti vypracovávají tito zástupci zprávy, které uveřejňujeme na našich stránkách. Je také zřízen email: komise@annojmk.cz, kde neziskovky tyto zástupce kontaktují.

Pro celý neziskový sektor je úspěch mít své zástupce v komisích (funguje to tak i v jiných krajích, např. Vysočina, Olomoucký kraj), neziskovky jsou pak lépe informovány a především do komisí vnášejí pohled ze života NNO. V mnoha dalších krajích to ale není samozřejmostí. Z naší strany jde o výsledek dlouhodobého vyjednávacího procesu.

 

Závěrem

 

Tento případ je pro nás impulzem zapracovat na prezentaci aktivit naší organizace veřejnosti. Někdy nám přijde zbytečné prezentovat činnost, kterou považujeme za samozřejmou, ale pro širší veřejnost ne tak atraktivní. Nyní vidíme, že je to nezbytné.

 

V Brně 12.8.2016 Jaromír Hron, předseda